Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL1639 AO4.1/KPE8 Oppiminen ja pedagoginen tuki 4 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopistonlehtori Marita Neitola

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää erityispedagogiikan tieteenalan sekä erityiskasvatuksen ja -opetuksen arvo- ja säädöspohjan ja osaa käyttää tieteenalan keskeisiä käsitteitä.
Opiskelija tuntee varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen säädökset lapsen kasvun, oppimisen, ja koulunkäynnin tukemisesta sekä oppilashuollosta.
Hän osaa tarkastella ja arvioida lapsen hyvinvoinnin, kasvun, kehityksen ja oppimisen haasteita yksilöllisten tekijöiden, ympäristötekijöiden ja vuorovaikutuksen näkökulmasta ja kykenee huomioimaan niitä omassa opetus- ja kasvatustehtävässään.
Opiskelija kykenee erittelemään inklusiivisesti toimivan oppijayhteisön periaatteita. Hän osaa kuvailla ja jäsentää perhekeskeisen yhteistyön keskeisiä piirteitä sekä tunnistaa opettajan roolin moniammatillisen yhteisyön verkostossa.

Sisältö

- erityispedagogiikan ja -kasvatuksen peruskäsitteet
- lasten ja nuorten yksilölliset ja erityiset tuen tarpeet
- pedagoginen tuki oppimisessa sekä tuen järjestämisen periaatteet ja toteuttaminen
- arviointi yksilöllisten haasteiden tunnistamisessa ja tukemisessa
- pedagogiset toimintatavat (mm. eriyttäminen, samanaikaisopetus, joustavat ryhmittelyt)

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t
Ryhmäopetus 4 t 0 t
Itsenäinen työskentely 87 t 0 t

Itsenäinen työskentely voi sisältää omakustanteisia vierailukäyntejä ja ryhmässä tapahtuvaa opiskelua kuten lukupiirityöskentelyä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kirjallinen tentti sisältää luennot ja tentittävän kirjallisuuden. Opiskelija perehtyy ajankohtaisiin tieteellisiin artikkeleihin luennoitsijan suosituksen mukaan.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus:

1. Peterson, J. M. & Hittie, M. 2010. Inclusive teaching. The journey towards effective schools for all learners. Boston:Allyn & Bacon. (soveltuvin osin)

TAI

1. Mitchell, D. 2014. WHAT REALLY WORKS in Special and Inclusive Education. Using evidence-based teaching strategies. Routledge: Taylor & Francis Group (saatavana myös e-kirjana) (soveltuvin osin)

JA

2. Jahnukainen, M. (toim.) 2012. Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa. Tampere: Vastapaino. (soveltuvin osin).

3. Opetussuunnitelmat ja lainsäädäntö

4. Muu mahdollinen opettajan ohjeistama materiaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Opettajankoulutuslaitos
AO4 Tutkiva opettaja (Lastentarhanopettajan koulutus, OKL Rauma)
Opettajankoulutuslaitos
Opettajan pedagogiset opinnot (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma