Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL0724 AO4.2 Kandidaatintutkielma 7 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: professori Maarit Silvén ja seminaariryhmien ohjaajat
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee tieteellisen ajattelun ja kirjoittamisen perusteet (uuden luominen, kriittisyys ja eettinen vastuu). Hän osaa hakea tieteellistä tutkimuskirjallisuutta, käyttää sitä tutkimuskysymyksiin johdattelussa, valita tutkimustehtävän kannalta sopivia tiedonkeruu- ja analysointimenetelmiä ja vastata asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Opiskelija ymmärtää oman tieteenalansa tutkimuksen työvaiheet, osaa arvioida kriittisesti ja perustella argumentoiden omia ja muiden tieteellisiä valintoja ja päätelmiä sekä osaa raportoida tutkimuksensa tieteellisiä periaatteita soveltamalla.

Sisältö

- tieteellisen lähdekirjallisuuden hakeminen
- tieteellisten julkaisumuotojen rakenne (esim. kirjallisuuskatsaus ja empiirinen tutkimus)
- empiirisen ja/tai teoreettisen aineiston keruu ja aineiston analysointi
- tieteellisen kirjoittamisen periaatteet
- tieteellisen työskentelyn eettiset periaatteet

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Opintojaksot AO3.2. ja AO3.3. tukevat kandidaatin tutkielman tekemistä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t
Ryhmäopetus 18 t 0 t
Itsenäinen työskentely 163 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Läsnäolovelvollisuus luennoilla ja seminaarissa. Opiskelijoita kannustetaan valitsemaan tutkielmansa aiheen laitoksen tieteellisistä vahvuusalueista. Kandidaatin tutkielman tekeminen edellyttää pääasiassa itsenäistä työskentelyä. Tutkielman ohjaus tapahtuu seminaariryhmässä. Ohjaaja hyväksyy ja arvioi tutkielman.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2009 (tai uudempi). Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi. (ss. 237-443)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Opettajankoulutuslaitos
AO4 Tutkiva opettaja (Lastentarhanopettajan koulutus, OKL Rauma)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma