Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL2901 VK1 Varhaiskasvatuksen perusteet 6 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: professori Jarmo Kinos

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tuntee varhaiskasvatuksen historiaa ja yhteiskunnallisia kytkentöjä sekä näkee näiden yhteydet tämän päivän varhaiskasvatukseen
- tuntee varhaiskasvatuksen keskeiset ohjaavat asiakirjat ja lainsäädännön
- tietää varhaiskasvatuksen keskeiset käsitteet, pedagogiset periaatteet, sisällöt ja toimintatavat
- ymmärtää pedagogisen suunnittelun laadukkaan toiminnan lähtökohtana
- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida toimintaa päiväkodeissa

Sisältö

- varhaiskasvatuksen keskeiset käsitteet
- varhaiskasvatuksen historia
- varhaiskasvatuksen yhteiskunnalliset kytkennät
- varhaiskasvatuksen ohjaus
- varhaiskasvatuksen pedagogiikka
- pedagoginen suunnittelu

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Ryhmäopetus 20 t 0 t
Itsenäinen työskentely 116 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kirjallinen tentti sisältää luennot ja tentittävän kirjallisuuden. Opintojaksoon sisältyy harjoituksia ja lukupiirityöskentelyä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus:

1. Fisher, J. 2013. Starting from the child. Teaching and learning in the foundation stage. 4th edition. Open University Press. (soveltuvin osin)

2. Hakkola, K. & Virsu, M. 2000. Entäs jos, laulava puu ja muita tarinoita teematyöskentelystä. Helsinki. Tammi.

3. Hujala, E. & Turja, L. (toim.) 2011. Varhaiskasvatuksen käsikirja. PS-kustannus. Bookwell. (soveltuvin osin)

4. Karila, K. & Lipponen, L. (toim.) 2013. Varhaiskasvatuksen pedagogiikka. Tampere: Vastapaino

5. Korhonen, R., Rönkkö, M-L. & Aerila, A-L. (toim.) 2010. Pienet oppimassa. Kasvatuksellisia näkökulmia varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Turku: Uniprint. (soveltuvin osin)

Lukupiirityöskentelyssä käytettävä kirjallisuus

1. Nutbrown, C., Clough, P. & Selbie, P. 2008. Early Childhood Education. History, Philosophy and Experience. Los Angeles: Sage. (soveltuvin osin)

2. Onnismaa, E-L. 2010. Lapsi, lapsuus ja perhe varhaiskasvatusasiakirjoissa 1967-1999. Helsingin yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. Tutkimuksia 313. (soveltuvin osin)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma