Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL1660 VK13/AKA4 Matematiikka ja ympäristöoppi 4 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopistonlehtori Tomi Kärki, kollegium-tutkija Minna Hannula-Sormunen ja yliopisto-opettaja Heli Keinänen

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää lapsen matemaattis-luonnontieteellisen ajattelun piirteitä ja kasvuympäristön merkityksen ajattelun ja asenteiden kehittymiselle. Hän osaa havainnoida lapsen matemaattis-luonnontieteellisiä valmiuksia ja asenteita. Opiskelija harjaantuu ohjaamaan, innostamaan ja tukemaan lapsen matemaattis-luonnontieteellisten tietojen, taitojen ja asenteiden kehittymistä. Opiskelija tuntee esi- ja alkuopetuksen matematiikan sekä ympäristöopin osalta opetussuunnitelman perusteet ja sisältöjen keskeiset käsitteet. Opiskelijat osaavat hyödyntää arkisia tilanteita, pelejä ja leikkejä osana tutkivaa ja toiminnallista oppimista.

Sisältö

- esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelman perusteet matematiikan ja ympäristöopin osalta
- oppiaineille ja ikäryhmille soveltuvat oppijakeskeiset työtavat
- toiminnalliset, tutkivat ja kokeilevat työtavat

VK13.1/AKA4.1 Matematiikka
- matemaattinen ajattelu ja lapsen kiinnostuksen herättäminen arjen ilmiöiden matemaattiseen havainnointiin
- lukukäsitteen kehittyminen ja kehittymistä tukevat oppimisympäristöt
- peruslaskutoimitusten ja geometrian opettaminen erilaisin opetusmenetelmin
- matemaattisen minäkuvan kehittyminen ja tukeminen

VK13.2/AKA4.2 Ympäristöoppi
- luonnontieteellinen ajattelu, ympäristön ja ilmiöiden havainnointi, kokemuksellisuus ja tutkiva ote opetuksessa
- lapsen luontosuhteen vahvistaminen
- kestävän kehityksen ja ympäristökasvatuksen menetelmiä sekä lähiympäristön hyödyntäminen oppimisessa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 22 t 0 t
Ryhmäopetus 18 t 0 t
Itsenäinen työskentely 67 t 0 t

Ympäristöopissa luentoja 10 t ja ryhmäopetusta 10 t, matematiikassa luentoja 12 t ja ryhmäopetusta 8 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Opintojakson kirjallisessa tentissä tentitään sekä kirjat että luentojen ja pienryhmäopetuksen sisällöt. Osa opetuksesta voidaan toteuttaa opintokäynteinä. VK13 ja AKA4 luennot ovat yhteiset. Ryhmäopetuksessa, harjoitustöissä ja oheismateriaaleissa painotetaan VK13 opinnoissa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen näkökulmaa ja AKA4 opinnoissa alkukasvatuksen näkökulmaa. Opintojaksossa matematiikasta (VK13.1/AKA4.1) ja ympäristöopista (VK13.2/AKA4.2) pidetään omat tenttinsä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus:

Matematiikka:

1. Aunio, P., Hannula, M. M. & Räsänen, P. 2004. Matemaattisten taitojen varhaiskehitys. Teoksessa P. Räsänen, P. Kupari, T., Ahonen, & P. Malinen (toim.) Matematiikka - näkökulmia opettamiseen ja oppimiseen. Jyväskylä: Niilo Mäki -instituutti, koulutuksen tutkimuslaitos, s. 198–218.

2. Clements D. H. & Sarama, J. 2009. Learning and teaching early math. The learning trajectories approach. Routledge: New York, 2. korjattu painos, s. 1-123.

3. Hannula, M. M. & Lepola, J. 2006. Matemaattisten taitojen kehittyminen esi- ja alkuopetuksen aikana: Mitkä tekijät ennakoivat aritmeettisten taitojen kehitystä? Teoksessa J. Lepola & M.M. Hannula (toim.) Kohti koulua. Kielellisten, matemaattisten ja motivationaalisten valmiuksien kehitys. Turun yliopisto: Kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisusarja A:205, s. 129–150.

4. Ikäheimo, H. & Risku, A.-M. 2004. Matematiikan esi- ja alkuopetuksesta. Teoksessa P. Räsänen, P. Kupari, T., Ahonen, & P. Malinen (toim.) Matematiikka - näkökulmia opettamiseen ja oppimiseen. Jyväskylä: Niilo Mäki -instituutti, koulutuksen tutkimuslaitos, s. 222-239.

5. Kinnunen, R. 2003. Miksi kertotauluun kompastuu? Lukujen hallinta oppimisen perustana. Turun yliopisto: Oppimistutkimuksen keskus. (soveltuvin osin)

6. Mattinen, A., Hannula, M. M., & Lehtinen, E. 2006. Katsotaanpas kuinka monta jalkaa tällä toukalla on! - Lapsen ohjaaminen lukumäärien havaitsemiseen ja käsittelemiseen. Teoksessa J. Lepola & M. M. Hannula (toim.) Kohti koulua. Kielellisten, matemaattisten ja motivationaalisten valmiuksien kehitys. Kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisusarja A:205, s. 155-180.

Ympäristöoppi:

1. Aho, L., Havu-Nuutinen, S. & Järvinen, H. 2003. Opetus, opiskelu ja oppiminen ympäristö- ja luonnontiedossa. Porvoo: WSOY. TAI Parikka-Nihti, M. & Suomela, L. 2014. Iloa ja ihmettelyä. Ympäristökasvatus varhaislapsuudessa. Jyväskylä: PS-kustannus. (Yksikön vastuuhenkilö päättää).

2. Cantell, H. (toim.) 2004. Ympäristökasvatuksen käsikirja. Opetus 2000 sarja. Juva: PS-kustannus, s. 1-112 .(Rauma), s. 116–214 (Turku).

Oheiskirjallisuus:

1. Clements D. H. & Sarama, J. 2009. Learning and teaching early math. The learning trajectories approach. Routledge: New York, s. 255–292.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma