Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL1661 VK14/AKA5 Taito- ja taideaineet 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopisto-opettaja Hanna Niinistö

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa havainnoida, suunnitella, toteuttaa ja arvioida taito- ja taideaineiden pedagogista toimintaa varhaiskasvatuksessa ja alkukasvatuksessa.
- ymmärtää taito- ja taideaineille ominaiset prosessit lapsen ajattelun, ilmaisun, luovuuden, mielikuvituksen ja itsetuntemuksen kehittäjänä.
- osaa suunnitella ja toteuttaa lapsen kiinnostuksen kohteet huomioivaa eheyttävää opetusta, joka muodostuu eri laajuisista ja eri tavoin toteutetuista oppimiskokonaisuuksista

Sisältö

- taito- ja taideaineiden pedagogiset perusteet varhaiskasvatuksessa ja/tai esi- ja alkukasvatuksessa
- yhteyksien luominen ja näkeminen taito- ja taideaineiden ja muiden oppisisältöjen välillä
- taide- ja taitokasvatuksen mahdollisuudet ja menetelmät

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Ryhmäopetus 26 t 0 t
Itsenäinen työskentely 44 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Läsnäolovelvollisuus luennoilla.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
AKA5: hyväksytty/hylätty VK14: Numerolla 0-5

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus

1. Heinimaa, E., Perälä, H., Tammioja, S. & Viitanen, P. 2008. Kirja kuvista 1-2 Opettajan opas. WSOY.

2. Korhonen, R., Rönkkö, M-L. & Aerila, J. (toim.) 2010. Pienet oppimassa. Kasvatuksellisia näkökulmia varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Turku: Uniprint. (soveltuvin osin)

3. Van Hoorn, J., Monighan Mourot, P., Scales, B. & Rodriguez Alward, K. 2011. Play at the Center of the Curriculum. Pearson.

4. Rusanen, S., Kuusela, M., Rintakorpi, K. & Torkki, K. (toim.) 2014. Musta tuntuu punaiselta – kuvataiteellinen toiminta varhaisiässä. Kirjapaja.

5. Ruokonen, I., Rusanen, S. & Välimäki, A-L. (toim.) Taidekasvatus varhaiskasvatuksessa. Iloa, ihmettelyä ja tekemistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Opas 3. Helsinki: Yliopistopaino. Verkkojulkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201205085414

6. Sääkslahti, A. 2015. Liikunta varhaiskasvatuksessa. PS-kustannus. (AKA5, Turku)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma