Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL1658 VK3 Alle 3-v pedagogiikka ja perustoiminnot sekä alle kouluikäisten uskonto- ja kats. 4 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: lehtori Hanna Alho-Kivi

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on hoidolliset, kasvatukselliset ja pedagogiset valmiudet toteuttaa alle 3-vuotiaiden varhaiskasvatusta.
Opiskelija tuntee pienten lasten uskontokasvatuksen perusteet ja tutustuu katsomuskasvatukseen.
Opiskelijalla on valmiudet auttaa lapsia ymmärtämään ja kunnioittamaan sekä omia että toisten lasten ja perheiden erilaisia katsomuksellisia ja uskonnollisia perinteitä sekä niihin liittyviä tapoja ja käsityksiä.

Sisältö

- alle 3-vuotiaiden kasvatus ja ohjaus
- pienen lapsen oppimisvalmiuksien (mm. kieli, motoriikka, leikki) kehittäminen
- perus- ja hygieniatoimintojen toteuttaminen
- kasvatuskumppanuus
- päivähoidon laatu sitä ohjaavien asiakirjojen ja tutkimuksen näkökulmista
- alle kouluikäisten lasten uskonto- ja katsomuskasvatus varhaiskasvatuksessa
- pienen lapsen uskonnollisen kehityksen vaiheet
- uskonto- ja katsomuskasvatuksen pedagogiset mahdollisuudet varhaiskasvatuksessa
- uskonto- ja katsomuskasvatuksen tavoitteet ja toteutus esiopetuksen opetussuunnitelmassa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Ryhmäopetus 22 t 0 t
Itsenäinen työskentely 61 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Läsnäolovelvollisuus luennoilla. Jaksoon sisältyy opiskelijoiden ryhmätyöskentelyä lukupiirinä (raportti).

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lukupiiritehtävässä käytettävä kirjallisuus:

1. Helenius, A., Karila, K., Munter, H., Mäntynen, P. & Siren-Tiusanen, H. 2001. Pienet päivähoidossa. Alle kolmivuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen perusteita. Porvoo: WSOY.

2. Karila, K., Alasuutari, M., Hännikäinen, M., Nummenmaa A. R. & Rasku-Puttonen, H. (toim.) 2006. Kasvatusvuorovaikutus. Tampere: Vastapaino.

3. Suhonen, E. 2009. Erityistä tukea tarvitsevan taaperon sopeutuminen päiväkotiryhmään. Monitapaustutkimus vuorovaikutussuhteista ja niiden rakentumisesta. Tutkimuksia 304. Helsinki: Helsingin yliopisto. (soveltuvin osin)

4. Kalliala, M. 2008. Kato mua! Kohtaako aikuinen lapsen päiväkodissa? Helsinki: Gaudeamus.

5. Psykologia-lehti 05-06/2013. Teemanumero: Varhainen vuorovaikutus. Suomen psykologinen seura.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma