Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL2922 VK5/AKA2 esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 7 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: lehtori Hanna Alho-Kivi

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on valmiudet toimia opettajana esi- ja alkuopetuksessa. Opiskelija on
perehtynyt esi- ja alkuopetuksen erilaisiin oppimisympäristöihin ja toimintatapoihin. Opiskelija tuntee esi- ja alkuopetuksen pedagogisia periaatteita ja osaa soveltaa niitä opetukseensa.

Sisältö

- oman opettajuuden, osaamisen ja ammattietiikan edistäminen
- lapsen aktiivinen toimijuus ja lapsilähtöisyys
- kasvatus- ja oppimisvuorovaikutus esi- ja alkuopetuksessa
- oppimisympäristöt ja toimintakulttuurit
- alkukasvatuksen nivelvaiheen siirtymät
- esi- ja alkuopettaja sekä kulttuurinen moninaisuus
- esi. ja alkuopetuksen opetussuunnitelmat ja arviointi
- esi- ja alkuopetuksen eheyttäminen ja eriyttäminen
- lukemaan opettamisen menetelmät
- huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö sekä moniammatillinen yhteistyö esi- ja alkuopetuksessa
- esiopetuksen ja alkuopetuksen integraatio ja yhteistyö koulu- ja kuntatasolla
- esi- ja alkuopetuksen vaihtoehtoiset pedagogiset innovaatiot

Toteutustavat

AKA2: Luento-opetus 10 t, ryhmäopetus 30 t, itsenäinen työskentely 147 t
VK5: Luento-opetus 10 t, ryhmäopetus 20 t, itsenäinen työskentely 157 t (sisältää HA1-harjoittelun 80 t)
Osa opetuksesta voidaan suorittaa omakustanteisina opintokäynteinä tutustuen esi- ja alkuopetuksen kenttään.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Seminaari
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
 • suomeksi
Seminaari
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi

Kirjallinen tentti sisältää luennot ja tentittävän kirjallisuuden. Opintojakson vastuuhenkilö päättää, onko suoritustapa kirjallinen tentti tai oppimispäiväkirja.
Seminaari koskee vain VK5-opintojaksoa.
VK5: Opintojakson suorittaminen edellyttää läsnäolovelvollisuutta luennoilla, ryhmätyöskentelyssä ja seminaarissa sekä harjoitustehtävien tekemistä, raportointia sekä esittämistä seminaarissa.
LT-opiskelijoilla HA1 Päättöharjoittelu esiopetuksessa -harjoittelun hyväksytty suorittaminen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
VK5: HA1-harjoittelu arvioidaan hyväksytty/hylätty

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus/oppimispäiväkirjassa käytettävä kirjallisuus:

1. Pyhältö, K. & Vitikka, E. (toim.) 2013. Oppiminen ja pedagogiset käytännöt. OPH. TAI

Karila, K. & Lipponen, L (toim.) 2013. Varhaiskasvatuksen pedagogiikka. Tampere: Vastapaino.

2.  Kronqvist, E-L. & Kumpulainen, K. 2011. Lapsuuden oppimisympäristöt. Eheä polku varhaiskasvatuksesta kouluun. Helsinki: WSOYpro.

3. Heikka, J., Hujala, E. & Turja, L. 2009. Arvioinnista opiksi. Havainnointi, arviointi ja suunnittelu varhaispedagogiikassa. Vantaa: Printel.

4. Paavola, H. & Talib, M-T. 2010. Kulttuurinen moninaisuus päiväkodissa ja koulussa. PS-Kustannus. Juva: Bookwell.

Oheiskirjallisuus:

Uusimmat, voimassa olevat esiopetuksen (AKA2 ha VK5), alkuopetuksen (AKA2) ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan (AKA2) perusteet.

Lisätietoja

Lastentarhaopettajan koulutuksen opiskelijoilla jaksoon sisältyy harjoittelu, jonka sisällöt on eritelty opetussuunnitelmassa kohdassa HA1 Didaktinen harjoittelu.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma