Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL0857 VK6/AKA1 Kehityspsykologia 5 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: professori Maarit Silvén ja yliopistonlehtori Timo Ruusuvirta

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tietää varhais- ja alkukasvatusikäisten lasten (0-8v) ajattelun, tunne-elämän ja käyttäytymisen itsesäätelyyn kehityspsykologisista lainalaisuuksista ja kehityksen riski- ja suojatekijöistä
- hallitsee perusteet lapsen kehityksen ja oppimisen tukemisesta sekä osaa soveltaa niitä ohjausvuorovaikutuksessa.
- osaa havainnoida lasten kehitystä arviointi-, haastattelu- ja ohjaustilanteissa

Sisältö

- uusimpia teoreettisia näkemyksiä ja sovelluksia joistakin kehityksen keskeisistä sisältöalueista
- lapsen kehityksen kontekstuaalisuus
- lapsen kielellisten, matemaattisten ja sosiaalisten taitojen havainnointi ja arviointi
- aikuisen ja lapsen ohjausvuorovaikutuksen havainnoinnin ja arvioinnin harjoittelua
- lapsen yksilöllinen tukeminen opettajan ja vanhempien yhteistyönä

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t
Itsenäinen työskentely 107 t 0 t
Harjoitukset 8 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kirjallinen tentti sisältää luennot, ryhmäopetuksen ja tentittävän kirjallisuuden.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus

1. Aro, T. & Laakso, M.-L. (toim.) 2011. Taaperosta taitavaksi toimijaksi. Itsesäätelytaitojen kehitys ja tukeminen. Niilo Mäki Instituutti. Jyväskylä.

2. Neljä suomen- ja englanninkielistä tieteellistä artikkelia opettajan valitsemasta aiheesta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma