Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL2910 VK8 Musiikkikasvatus 4 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: lehtori Pirkko Martti

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää musiikillisen toiminnan ja musiikin välineellisen käytön merkityksen ja mahdollisuudet lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle. Opiskelija omaa tiedollisia ja taidollisia valmiuksia musiikillisen toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen varhaiskasvatuksen eri alueilla ja osaa soveltaa omassa työskentelyssään musiikin varhaiskasvatuksessa käytettäviä menetelmiä ja välineistöjä.

Sisältö

- musiikin alkeisteoria ja sen varhaiskasvatussovelluksia
- soittimiston (keho-, rytmi- ja melodiasoittimet) käytön sekä laulamisen ja äänenmuodostuksen perusperiaatteita
- varhaiskasvatuksen alueelle soveltuvan ohjelmiston läpikäyntiä
- tieto- ja viestintätekniikan käyttömahdollisuuksia musiikin varhaiskasvatuksen alueella
- musiikkikasvatusmetodeja ja toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa käytettäviä didaktisia periaatteita

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Ryhmäopetus 36 t 0 t
Itsenäinen työskentely 59 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus:

1. Louhivuori, J., Paananen, P., Väkevä, L. (toim.) 2009. Musiikkikasvatus - Näkökulmia kasvatukseen, opetukseen ja tutkimukseen. FISME (Suomen musiikkikasvatusseura). (soveltuvin osin)

2. Artikkeleja julkaisusta Musiikkikasvatus. The Finnish Journal of Music Education (FJME). Sibelius-Akatemia, Taideyliopisto, Musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osasto / Suomen Taidekasvatuksen Tutkimusseura

Oheiskirjallisuus:

1. Ahola, A. & Nikulainen, J. (toim.) 2010. Aika laulaa lapsen kanssa. Polkuja lastenmusiikin historiassa. WSOY.

2. Juntunen, M-L., Perkiö, S. & Simola-Isaksson, I. 2010. Musiikkia liikkuen. Musiikkiliikunnan käsikirja 1 SanomaPro.

3. Kivelä-Taskinen, E. & Setälä, H. 2006. Rytmikylpy. Kultanuotti.

4. Varhaiskasvatuksen laulukirjat

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma