Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL2911 VK9 Liikunta- ja terveyskasvatus 4 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopistonlehtori Susanna Iivonen

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää liikunnan merkityksen osana lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Opiskelijalla on valmiudet suunnitella, toteuttaa ja arvioida niin lapsen omaehtoista kuin ohjattua liikuntaa sekä kehittää monipuolisia, liikuntaan virittäviä oppimis- ja toimintaympäristöjä. Opiskelija ymmärtää terveyskasvatuksen merkityksen osana lapsen hyvinvoinnin edistämistä.

Sisältö

- liikunta lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemisessa
- lapsen havaintomotorinen ja motorinen kehitys sekä niiden havainnointi, arviointi ja kehittäminen
- monipuolisten liikunnallisten toimintaympäristöjen hyödyntäminen ja luominen päiväkodissa
- lasten ohjatun liikunnan suunnittelun, toteuttamisen ja arvioinnin didaktiset periaatteet
- lapsen omaehtoisen liikunnan tukeminen ja mahdollistaminen
- terveyskasvatus päiväkodissa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Ryhmäopetus 32 t 0 t
Itsenäinen työskentely 63 t 0 t

Oppimistehtäviä päiväkodissa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kirjallinen tentti sisältää sekä luennot että tentittävän kirjallisuuden, aktiivinen osallistuminen ryhmäopetukseen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus:

1. Karvonen, P., Siren-Tiusanen, H. & Vuorinen, R. 2003. Varhaisvuosien liikunta. Lahti: VK-Kustannus, s. 17-64.

2. Sääkslahti, A. 2015. Liikunta varhaiskasvatuksessa. PS-kustannus. s. 169-225.

3. Zimmer, R. 2001. Liikuntakasvatuksen käsikirja. Helsinki: LK-kirjat, s. 12-86, 110-146 .

4. Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset 2016. Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016: 21. Verkkojulkaisu: www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2016/liitteet/OKM21.pdf?lang=fi

Oheismateriaali:

1. Karvonen, P. 2000. Hyppää pois! Lapsen motoriikan arviointi ja kehittäminen. Helsinki: Tammi.

2. Numminen, P. 2005. Avaa ovi lapsen maailmaan. Kysellään, ihmetellään ja liikutaan yhdessä. Tampere: Pilot-kustannus Oy.

3. Rintala, P., Ahonen, T., Cantell, M. & Nissinen, A. (toim.) 2005. Liiku ja opi. Liikunnasta apua oppimisvaikeuksiin. Jyväskylä: PS-Kustannus.

4. Valtakunnallisen liikuntaorganisaatio VALO:n sivusto, http://www.sport.fi/varhaiskasvatus

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma