Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL2912 VK10 Kuvataide 4 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopisto-opettaja Hanna Niinistö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida tavoitteellista, lapsilähtöistä, kokemuksellista ja eheyttävää kuvataidekasvatusta varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Hän hallitsee keskeiset käsitteet, välineet, materiaalit ja työtavat kuvallista ajattelua ja kuvailmaisua kehittävän kuvataiteellisen toiminnan toteuttamiseksi. Opiskelija osaa hyödyntää lasten aistimuksia, havaintoja ja kokemuksia sekä erilaisia oppimisympäristöjä ja ympäröivää kulttuuria suunnittelun lähtökohtana ja työskentelyn toteuttamisessa. Hän hallitsee kuvataiteelle tyypillisiä tiedonhankinnan ja tietämisen tapoja ja keskeisiä kuvataidekasvatuksen teorioita.

Sisältö

- kuvataidekasvatus: kuvataidekasvatuksen suunnittelu, toteutus, arviointi ja dokumentointi
- kuvailmaisu: kuvan tekemisen tavat, välineet ja materiaalit
- kuvakulttuurit: kuvataiteellisen ilmaisun ja kuvantulkinta
- media ja monilukutaito: tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuudet varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa, monilukutaidon vahvistaminen
- kulttuurinen ympäristökasvatus: ympäristön kulttuurisen ja esteettisen tarkastelu

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Ryhmäopetus 36 t 0 t
Itsenäinen työskentely 59 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Portfolio
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Läsnäolovelvollisuus luennoilla ja osallistuminen ryhmätyöskentelyyn. Oppimistehtävä, jossa hyödynnetään oheiskirjallisuutta. Portfolioon kootaan ja tehdään näkyväksi opintojaksolla opittu. Kirjallinen tentti sisältää luennot ja tentittävän kirjallisuuden.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

1. Rusanen, S., Kuusela, M., Rintakorpi, K. & Torkki, K. (toim.) 2014. Musta tuntuu punaiselta – kuvataiteellinen toiminta varhaisiässä. Kirjapaja.

2. Rusanen, S. 2007. Taidekasvattajaksi varhaiskasvatukseen: kuvataiteen opintojen kehittäminen lastentarhanopettajien koulutuksessa.  Taideteollinen korkeakoulu. Helsinki.

3. Ajankohtaiset artikkelit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma