Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL0603 PO3/KPE3 Kasvatus- ja kehityspsykologia 5 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: professori Maarit Silvén

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää havaitsemisen, oppimisen, ajattelun, tunne-elämän ja käyttäytymisen kehitys- ja kasvatuspsykologisista peruskäsitteistä ja lainalaisuuksista sekä ymmärtää vuorovaikutuksen merkityksen lapsen kehityksen ja oppimisen tukemisessa perheen, varhaiskasvatuksen ja kouluopetuksen näkökulmasta.

Sisältö

- lapsen, nuoren ja aikuisen kognitiivisen, emotionaalisen ja sosiaalisen kehityksen lainalaisuudet ja peruskäsitteet erilaisten perusteorioiden valossa
- keskeiset motivaatioteoriat ja peruskäsitteet oppimisen psykologiasta, erilaisten oppimis- ja kasvuympäristöjen vaikutusmekanismit
- kasvatus- ja kehityspsykologian keskeiset tutkimusmenetelmät esimerkinomaisesti sisältöteemoihin liittyneinä
- minä, identiteetti ja itsetunto
- aikuisen rooli kasvattajana
- kasvatuksen merkitys lapsen ja nuoren kehityksessä

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Itsenäinen työskentely 113 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjallinen tentti sisältää luennot ja tentittävän kirjallisuuden.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Käsityön aineenopettajaopiskelijoilla 2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus:

1. Lehtinen, E., Kuusinen, J. & Vauras, M. 2007. Kasvatuspsykologia (ei lukua 2, ss. 13–40). Helsinki: WSOY.

2. Nurmi, J-E., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. 2014. Ihmisen psykologinen kehitys. PS-Kustannus.

3. Kurssilla jaettavat tieteelliset artikkelit (2 artikkelia, yhteensä maksimissaan 30 sivua)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Kasvatustieteen perusopinnot (Kasvatustiede, OKL Rauma)
Opettajankoulutuslaitos
Opettajankoulutuslaitos
Opettajan pedagogiset opinnot (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma