Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL0605 PO5/KPE7 Kasvatuksen sosiaalipsykologia 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: professori Jarmo Kinos

Osaamistavoitteet

Opiskelija pystyy tunnistamaan kasvatuksen ja kehityksen sosiaaliset aspektit mm. lapsen ja opettajan vuorovaikutuksessa, kulttuurin merkityksen oppimisessa ja tasa-arvoon liittyvät kysymykset. Opiskelijalla on käsitys sosiaalipsykologian perusteorioista ja keskeisistä käsitteistä sovellettuna varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen.

Sisältö

- sosiaalinen havaitseminen, sosiaaliset taidot, sosiaalinen oppiminen
- sosiaalinen vuorovaikutus eri-ikäisten kasvatuksen kontekstissa
- työrauhaan liittyvät kysymykset
- tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvät kysymykset

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t
Itsenäinen työskentely 66 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjallinen tentti sisältää luennot ja tentittävän kirjallisuuden.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus:

1. Suortamo, M., Tainio, L., Ikävalko, E., Palmu, T. & Tani, S. (toim.) 2010. Sukupuoli ja tasa-arvo koulussa. PS-kustannus.

2. Helkama, K., Myllyniemi, R. & Liebkind, K. 2004 tai uudempi. Johdatus sosiaalipsykologiaan. Edita.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Kasvatustieteen perusopinnot (Kasvatustiede, OKL Rauma)
Opettajankoulutuslaitos
Opettajankoulutuslaitos
Opettajan pedagogiset opinnot (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma