Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL3214 PO6LT Perusopintojen yhteenvetojakso / Käytännön sovellus 4 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: professori Jarmo Kinos

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee tärkeimmät varhaiskasvatusta säätelevät ohjeet ja asiakirjat. Opiskelija tiedostaa pedagogisen suunnittelun ja toteutuksen merkityksen ja vaatimukset ensimmäisen opintovuoden harjoittelun kontekstissa. Opiskelija tunnistaa varhaiskasvatuksen keskeisimmät ammatilliset tehtävät ja niiden teoreettiset lähtökohdat.

Sisältö

- kasvatusyhteistyö
- pienten lasten oppimisympäristöt ja varhaiskasvatuksen laatu
- varhaiskasvatuksen pedagogiikka sekä teoreettiset lähtökohdat

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 2 t 0 t
Ryhmäopetus 4 t 0 t
Itsenäinen työskentely 97 t 0 t
Seminaari 4 t 0 t

Jaksoon liittyy ryhmätyöskentelyä, jossa tehdään harjoitustehtävä (tehtäviä) sekä yhteinen seminaari, jossa opiskelijaryhmillä on seminaariesitys. Jaksolla on oma verkko-opiskeluympäristö.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi

Jakso sisältää seminaariesityksen.
Osallistuminen ryhmäopetukseen sekä verkko-opetukseen. Tehtävät jaetaan ryhmäopetuksen yhteydessä. Jaksolla aloitetaan orientoituminen AO1-harjoitteluun.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Esseen kirjallisuus:

1. Saarsalmi, O. (toim.) 2008. Päivähoidon turvallisuussuunnittelu. Stakes ja Sosiaali- ja terveysministeriö. Helsinki.

2. Karila, K. & Nummenmaa, A-R. 2001. Matkalla moniammatillisuuteen. Kuvauskohteena päiväkoti. WSOY.

3. Karila, K., Alasuutari, M., Hännikäinen, M., Nummenmaa A. R. & Rasku-Puttonen, H. (toim.) 2006. Kasvatusvuorovaikutus. Tampere: Vastapaino.

4. Lastentarhanopettajan ammattietiikka. 2005. Lastentarhanopettajaliitto.

5. Helenius, A. & Korhonen, R. (toim.) 2008. Pedagogiikan palikat. Johdatus varhaiskasvatukseen ja -kehitykseen. Helsinki: WSOY.

6. Kyrönlampi-Kylmänen, T. 2007. Arki lapsen kokemana. Eksistentiaalis-fenomenologinen haastattelututkimus. Acta Universitatit Lappoensis 111. Lapin yliopistopaino: Rovaniemi. (Luvut 2, 3, 9,10).

7. Sekä lisäksi yksi seuraavista:

Kaskela, M. & Kronqvist, E-L. 2007. Niin ainutlaatuinen. Näkökulmia lapsen yksilölliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Helsinki: Stakes. TAI

Hujala, E., Parrila, S., Lindberg, P., Nivala, V., Tauriainen, L. & Vartiainen, P. 1999. Laadunhallinta varhaiskasvatuksessa. Oulun yliopisto. Varhaiskasvatuskeskus. TAI

Skinnari, S. 2004. Pedagoginen rakkaus. Kasvattaja elämän tarkoituksen ja ihmisen arvoituksen äärellä. Juva: PS-kustannus.

Oheiskirjallisuus:

Lapsen oikeuksien julistus sekä muut lasta ja lapsuutta koskevat säädökset ja asiakirjat sekä muuta ajankohtaista kirjallisuutta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma