Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL1641 SO6.2/MPE11 Opettajan vuorovaikutusosaaminen 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopistonlehtori (kasvatustiede) ja professori (kasvatustiede)

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee vuorovaikutuksen teoriaperustaa ja osaa soveltaa sitä kasvatus- ja kouluyhteisössä. Hän kehittää edelleen itsetuntemustaan ja valmiuksiaan rakentavaan dialogiin. Opiskelija osaa tehdä yhteistyötä kotien ja opetusalan ammattilaisten kanssa. Opiskelija ymmärtää vuorovaikutusosaamisen erilaisissa sosiokulttuurisissa konteksteissa. Opiskelija ymmärtää kodin, huoltajien ja koulun yhteistyön merkityksen.

Sisältö

- opettaja-oppilas -vuorovaikutus ja lasten välinen vuorovaikutus
- vuorovaikutus huoltajien kanssa
- vuorovaikutus koulun työyhteisössä
- vuorovaikutuksen edistäminen (esim. ratkaisukeskeinen lähestymistapa) ja ongelmakohdat (esim. kiusaaminen)

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Ryhmäopetus 12 t 0 t
Itsenäinen työskentely 56 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus:

1. Häkli, J. Kallio, K. P., & Korkiamäki, R. 2015. Myönteinen tunnistaminen.  Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 90. (soveltuvin osin) www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/myonteinen_tunnistaminen.pdf

2. Pyhältö K. & Vitikka, E. 2013. Oppiminen ja pedagogiset käytännöt varhaiskasvatuksesta perusopetukseen. Helsinki: Opetushallitus. (soveltuvin osin).

3. Saarento, S. 2015. Conceptualizing and counteracting the bullying dynamic: Classroom and school contexts matter. Kiusaaminen ja siihen puuttuminen: Luokka- ja koulukonteksteilla on väliä] Turun yliopiston julkaisuja. Akateeminen väitöskirja. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-6150-4. Sivut 4–20 sekä artikkelit/publications I ja II.

4. muut ajankohtaiset artikkelit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
SO6 Opetus, oppiminen ja arviointi (Kasvatustiede, OKL Rauma)
Opettajankoulutuslaitos
Opettajan pedagogiset opinnot (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma