Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄSK2604 MPE13 Syventävä harjoittelu 8 op
Vastuutaho
Käsityökasvatus, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: Lehtori Marja-Leena Rönkkö
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Yleiskuvaus

Tutkiva, kehittävä ja kokeileva opettajuus

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa itsenäisesti suunnitella ja kehittää itsenäisesti käsityön opetusjakson tavoitteineen ja arviointeineen
- osaa kehittää monipuolisesti valmiuksia käsityöopettajan eri tehtävien itsenäiseen hoitamiseen ja yhteistyöhön muiden opettajien kanssa
- osaa soveltaa ja kehittää sekä ainedidaktisia että pedagogisia tietoaan
- osaa ohjata oppilaan kokonaista käsityöprosessia suunnittelusta arviointiin
- osaa hahmottaa käsityöoppiaineen aseman, erityisyyden ja merkityksen kasvatuksen välineenä
- ymmärtää modernin ja turvallisen oppimisympäristön arvioinnin ja kehittämisen merkityksen käsityön opetuksessa
- osaa kriittisesti reflektoida omaa käyttöteoriaansa tutkimukseen perustuvan tiedon avulla
- osaa jäsentää ja ratkaista itsenäisesti sekä innovatiivisesti kasvatukseen ja käsityön opetukseen liittyviä tilanteita ja ongelmia
- osaa toimia koulun työyhteisössä ja yhteistyöverkostoissa jaettua asiantuntijuutta ja yhteisöllisyyttä kehittäen.
- osaa hyödyntää vertaismentorointia opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa ja osaa antaa vertaispalautetta

Sisältö

Syventävässä harjoittelussa opiskelija:
- vastaa kokonaisvaltaisesti käsityöopettajan työstä ja siihen liittyvistä toiminnoista sekä tiloista
- suunnittelee ja toteuttaa teoreettisesti ja menetelmällisesti perustellun, tutkivan, kehittävän ja kokeilevan/ilmiölähtöisen oppimisen opetuskokeilun
- tekee oppilasarviointia
- antaa vertaispalautetta
- testaa omaa käyttöteoriaa kasvatuksessa ja käsityön opetuksessa
- kehittää omaa ainedidaktista osaamista opetuksen toteutuksen, käsityön substanssiosaamisen, työturvallisuuden ja oppimisen arvioinnin alueilla
- toimii koko työyhteisön vastuullisena jäsenenä
- perehtyy koulun yhteistyöverkostoon tai oppilashuoltoon

Orientoiva vaihe
- Aloitusseminaari
- Kirjallisuus & tavoitteiden asettelu
- Didaktikon ryhmäopetus

Harjoitteluvaihe
- Opetuksen seuranta ja analysointi
- Opetettavat tunnit
- Yksilö ja ryhmäohjaukset (ohjaava opettaja ja didaktikko)
- Vertaismentorointi
- Kouluyhteisössä toimiminen

Palautevaihe
- Palauteseminaari
- Harjoitteluportfolio

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 2 t 0 t
Ryhmäopetus 16 t 0 t
Itsenäinen työskentely 195 t 0 t

- johdantoluento 2 t
- didaktikon yksilö/pariohjaus 3 t
- didaktikon ryhmäohjaus 2 t
- ohjaavan opettajan yksilö/pariohjaus 3 t
- ohjaavan opettajan ryhmäohjaus 4 t (väh. 5-6 opiskelijan ryhmä)
- didaktinen seminaari 2 t
- opetuksen seurantaa ja analysointia 20 t
- pidettäviä oppitunteja 20 t
- opetuksen suunnittelu 74 t
- oppilasarviointi 15 t
- koulun yhteistyöverkostoon tai oppilashuoltoon perehtyminen 15 t
- harjoitteluportfolion laatiminen 31 t
- vertaismentorointi verkossa 20 t
- palauteseminaari 2 t
Yhteensä 213 t

Harjoittelupaikasta riippuen harjoittelu suoritetaan joko painotuksen (tekninen työ/tekstiilityö) mukaan tai monimateriaalisen käsityön toteutuksena.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Portfolio
  • suomeksi
Työharjoittelu
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

suoritetaan 2. opintovuoden aikana, alkaa syyskuussa

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

1. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Helsinki: Opetushallitus

2. Huovila, R., Hintsa, T. & Säilä, J. 2010. Kirja käsityöstä. Luokkien 3-6 käsityönopetus. Helsinki: WSOY.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Opettajan pedagogiset opinnot (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma