Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄSK2723 KSS5.1 Teemaseminaari 4 op
Vastuutaho
Käsityökasvatus, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: professori Eila Lindfors, yliopistotutkija Jaana Lepistö, dosentti Mika Metsärinne
Edeltävät opinnot
Edeltävät opinnot: teemaseminaariin kuuluvat opinnot voi aloittaa, kun kasvatustieteen kandidaatin tutkinto on suoritettu.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa etsiä ja löytää valitsemaansa tutkimusteemaan liittyviä korkeatasoisia, kansainvälisiä tutkimusjulkaisuja. Opiskelija oppii tarkastelemaan tutkimuksia ja tutkimustuloksia kriittisesti.

Sisältö

- erilaisia käsityökasvatuksen tutkimusalueeseen kytkeytyviä kansainvälisiä julkaisuja
- tieteellisten aineistojen haku
- tutustuminen vähintään 10 ajankohtaiseen kansainväliseen, journal-tasoiseen tutkimusartikkeliin
- tieteellisen tutkimuksen raportoinnin logiikka ja argumentointi
- vertaileva ja kokoava esitys em. artikkelien tutkimusongelmista, -asetelmista, menetelmistä ja tuloksista sekä luotettavuudesta
- oman tutkimusaiheen ideointi ja iterointi
- pro gradu -tutkielman pääongelman/tutkimustehtävän hahmottelu

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 2 t 0 t
Ryhmäopetus 12 t 0 t
Itsenäinen työskentely 93 t 0 t

Ryhmäopinnot ja omatoiminen työskentely
Opintojaksoon sisältyy lisäksi tiedonhaun syventävää opetusta 2 h.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Portfolio
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Portfoliolla tarkoitetaan kokoavaa raporttia, jossa esitellään analyyttisesti ja kriittisesti tutkimusartikkelit sekä hahmotellaan oman pro gradu-tutkielman tutkimustehtävä ja pääongelma. Raportti suositellaan toteutettavaksi pareittain.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi rinnan Käsityökasvatuksen tutkimus II opintojakson kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma