Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL0607 PO4/KPE6 Opetuksen ja oppimisen perusteet 7 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: professori Jukka Husu

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa, nimetä ja analysoida opetustapahtuman keskeisiä tekijöitä ja niiden välisiä suhteita. Opiskelija saa perustietoa ja käytännön valmiuksia suunnitella, toteuttaa ja arvioida opetusta ja oppimista esi- ja perusopetuksessa. Opiskelija tietää opettajan ammatillisen toiminnan peruselementit ja moniammatillisen yhteistyön merkityksen.

Sisältö

- kouluopetus ja -oppiminen suunnitelmallisena ja tavoitteellisena toimintana esi- ja perusopetuksessa: opetussuunnitelman ohjaama pedagoginen toiminta ja opetuksen kehittäminen esi- ja perusopetuksessa
- opetus, oppilaan aktiivinen toiminta ja oppiminen esi- ja perusopetuksessa: teoreettiset ja käytännölliset tarkastelut
- opetuksen ja oppimisen yksilöllistäminen ja erilaisuuden huomioiminen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t
Itsenäinen työskentely 171 t 0 t

Itsenäinen työskentely 171 t sisältää ryhmätyöskentelyä (2 työskentelykertaa, 8 t), jonka pohjalta opiskelija laatii kaksi omaa tietoa, toimintaa ja kokemuksia tarkastelevaa raporttia kurssikirjallisuutta apuna käyttäen sekä opiskelijoiden muodostamaa lukupiirityöskentelyä (kurssikirjallisuuteen perehtyminen).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Kirjallinen tentti sisältää luennot ja tentittävän kirjallisuuden. Jakso sisältää opintojaksoraportteja (2 kpl).

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisen tentin yhteydessä suoritettava kirjallisuus LOK- ja KS-opiskelijoille:

1. Uusikylä, K. & Atjonen, P. 2007. Didaktiikan perusteet. Helsinki: WSOY

2. Kumpulainen, K., Krokfors, L., Lipponen, L. ym. 2009. Oppimisen sillat. Kohti osallistavia oppimisympäristöjä. Helsinki: CICERO Learning. Helsingin yliopisto. (opintojaksotehtävät)

3. Atjonen, P. 2007. Hyvä, paha arviointi. Helsinki: Tammi.

 

Opintojaksoraportin pohjana käytettävä kirjallisuus LOK- ja KS-opiskelijoille:

1. Mayer, H. 2007. Didactics, sense making, and educational experience. European Educational Research Journal, 6(2), 161-173. (opintojaksotehtävä)

2. Labaree, D. 2000. On the Nature of Teaching and Teacher Education: Difficult Practices That Look Easy. Journal of Teacher Education, 51(3), 228-233. (opintojaksotehtävä)

 

Kirjallisen tentin yhteydessä suoritettava kirjallisuus LTO-opiskelijoille:

1. Uusikylä, K. & Atjonen, P. 2007. Didaktiikan perusteet. Helsinki: WSOY.

2. Kumpulainen, K., Krokfors, L., Lipponen, L. et al. 2009. Oppimisen sillat. Kohti osallistavia oppimisympäristöjä. Helsinki: CICERO Learning. Helsingin yliopisto.

 

Opintojaksoraportin pohjana käytettävä kirjallisuus LTO-opiskelijoille:

1. Riley, J. (toim.) 2007. Learning in the early years. London: Sage Publications, s. 1-167.

2. Hakkarainen, P. 2010. Lähikehityksen vyöhyke - pedagogiikan kulmakivi. Kasvatus 3/2010, s. 240-251.

3. Lepola, J., Salonen, P., Vauras, M., & Poskiparta, E. 2004. Understanding the development of subnormal performance in children from a motivational-interactionist perspective. In  H. N. Switzky (Ed.) Personality and Motivation Systems in Mental Retardation. International Review of Research in Mental Retardation, Vol. 28. San Diego, CA: Elsevier Academic Press, pp. 145-161.

4. Pyhältö, K. & Vitikka, E. (toim.) 2013. Oppiminen ja pedagogiset käytännöt varhaiskasvatuksesta perusopetukseen. Opetushallituksen julkaisusarja, Oppaat ja käsikirjat 2013:9.

5. Kujala, T. ym. (toim.) 2012. Aivot, oppimisen valmiudet ja koulunkäynti. Neuro- ja kognitiotieteellinen näkökulma. Tilannekatsaus Tammikuu 2012. Muistiot 2012:1. Opetushallituksen verkkojulkaisu.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Kasvatustieteen perusopinnot (Kasvatustiede, OKL Rauma)
Opettajankoulutuslaitos
Opettajankoulutuslaitos
Opettajan pedagogiset opinnot (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma