Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄSK2603 KPE5 Perusharjoittelu 6 op
Vastuutaho
Käsityökasvatus, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: lehtori Kalle Virta ja yliopisto-opettaja Satu Grönman, RNK: lehtori Marja Tervaselkä-Jalonen
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- asettaa annetun aiheen ja opetussuunnitelman pohjalta käsityön jaksolle tavoitteet
- suunnitella jakson rakenteen ja toteuttaa sen monipuolisesti eri opetusmenetelmiä, -välineitä ja yhteisopettajuuden mahdollisuuksia hyödyntäen.
- huomioida käsityön toimintaympäristön turvallisuusnäkökulmat
- rakentaa opettajuuttaan arvioimalla omia ja muiden opiskelijoiden opetustunteja sekä antamalla niistä rakentavaa vertaispalautetta
- kuvailla omaa opetus- ja oppimisnäkemystään, omien ryhmän- ja aineenhallintataitojen merkitystä opetustyössä sekä kasvamistaan opettajuuteen

Sisältö

Perusharjoittelussa opiskelija
- saa valmiudet käsityön opetuksen ja oppimistehtävien suunnitteluun ja harjaantuu käsityön laaja-alaisen opetuksen toteutuksessa turvallisuusnäkökulmat huomioiden
- perehtyy harjoittelukoulujen käsityön opetustiloihin, -välineisiin alakoulun käsityön opetussuunnitelmaan ja oppimistehtäviin
- suunnittelee ja toteuttaa kaksi opetusjaksoa ja niihin liittyvät oppitunnit yhteisvastuullisesti kolmen hengen harjoitteluryhmässä.
- osallistuu didaktiikan lehtoreiden ja aineenopettajien ohjauksiin sekä didaktisiin seminaareihin
- seuraa aineenopettajien ja opetusharjoittelijoiden pitämiä oppitunteja eri luokka-asteilla
- raportoi ja arvioi opetusharjoittelun toteutusta

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 2 t 0 t
Ryhmäopetus 20 t 0 t
Itsenäinen työskentely 138 t 0 t

- johdantoluento 2 t
- didaktiikan lehtorin ryhmäohjaus 8 t (4 t tn, 4 t ts)
- aineenopettajan ryhmäohjaus 4 t (2 t tn, 2 t ts)
- suunnittelu 60 t
- pidettävät tunnit 20 t (10 t tn + 10 t ts)
- opetuksen seuranta 20 t (sis. pohjatunnit) (10 t tn + 10 t ts)
- didaktinen seminaari 4 t (2 t tn, 2 t ts)
- palauteseminaari 4 t
- raportointi 38 t
Harjoittelu toteutetaan alakoulussa kolmen hengen harjoitteluryhmässä, kahtena opetusjaksona (à 10 t) kahden eri opetusryhmän kanssa. Molemmissa opetusjaksoissa kukin harjoittelija on opetusvastuussa vähintään 3 opetuskerralla (à 2 t) ja apuopettajana enintään kahdella opetuskerralla (à 2 t). Kaikki kolme harjoittelijaa suunnittelevat yhdessä harjoittelun jaksot ja oppitunnit. Apuopettajan tuntikohtaiset tehtävät suunnitellaan etukäteen. Ne voivat liittyä esimerkiksi observointiin, oppilas- ja vertaisarviointiin tai eriyttämiseen.

Didaktiikan lehtori seuraa harjoitteluryhmän opetusta yhteensä 4 (2 t tn, 2 t ts) oppitunnin ajan.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Työharjoittelu
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Opiskelija on vastuussa monisisältöisen käsityön opetuksesta ja sen suunnittelusta yhdessä luokanlehtorin kanssa määriteltyinä jaksoina. Opiskelija seuraa opetusta. Harjoittelusta laaditaan raportti.
Opiskelija, joka on suorittanut KPE4-opintojakson 5 op laajuisena aiemman opetussuunnitelman mukaan, suorittaa harjoittelun 8 op laajuisena ja tekee opetusharjoittelustaan suppeamman portfolion.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Harjoitteluluento 2. vuoden kevätlukukauden lopulla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Opettajan pedagogiset opinnot (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma