Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄSK0027 KPE9 Käsityökasvatuksen didaktiikan perusteet 3 op
Vastuutaho
Käsityökasvatus, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: lehtori Mika Metsärinne

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- johtaa ja määritellä käsityön yleistavoitteita ja niiden arviointia perusopetuksen valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteista.
- suunnitella jaksotavoitteita ja niihin perustuvia oppimistehtäviä.
- soveltaa käsityökasvatuksen didaktisia malleja opetuksen suunnittelussa.
- työsuojelun sisällöt ja turvallisen työskentelyn periaatteiden ja käytäntöjen soveltamisen opetuksen suunnittelussa.

Sisältö

Opiskelija
- harjoittelee oppimistehtävien laatimista eri-ikäisten oppilaiden taito- ja tietotason mukaisesti.
- harjoittelee oppimistehtävien toteutuksen ja arvioinnin suunnittelua.
- perehtyy työsuojelun perusteisiin ja opetuksen resursointiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t
Ryhmäopetus 10 t 0 t
Itsenäinen työskentely 54 t 0 t

Käsityökasvatuksen didaktiikan luennot 4 t ja pienryhmätyöskentely 10 t; käsityökasvatuksen työsuojelun ja resursoinnin luennot 6 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Oppimistehtävien laatiminen ja raportointi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

1. Metsärinne, M. 2005. Käsityön oppimistehtävän suunnittelun perusteet. Teoreettis-didaktista tarkastelua. Techne Series: Research in Sloyd Education and Craft Science A, 7.

2. Lindfors, E. (2007). Kutistuuko T−paita? – Tuotetestaus käyttäjälähtöisen suunnittelun oppimistehtävänä. Teoksessa K. Merenluoto, A. Virta & P. Carpelan (toim.) Opettajankoulutuksen muuttuvat rakenteet. Ainedidaktinen symposium 2007. Turun yliopisto. Kasvatustieteen tiedekunta. B:77, 327−355.

3. Inki, J., Lindfors, E. & Sohlo, J. (toim.) 2011. Käsityön työturvallisuusopas. Perusopetuksen teknisen työn ja tekstiilityön opetukseen. Opetushallitus, oppaat ja käsikirjat 2011:15. Tampereen yliopistopaino Oy.

4. Lindfors, E. 2012. Kohti turvallisempaa oppilaitosta! Oppilaitosten turvallisuuden ja turvallisuuskasvatuksen tutkimus- ja kehittämishaasteita. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden yksikkö. Soveltuvin osin. Teos saatavana verkossa. https://tampub.uta.fi/handle/10024/65529

5. Käsitäksää –hanke. Monimateriaalisen käsityön oppimisympäristö. Oppimaisema.fi https://oppimaisema.fi/index.php?id=290&project_id=278

6. Karppinen, S., Kouhia, A. & Syrjäläinen, E. (toim.) 2014. Kättä pidempää. Otteita käsityön tutkimuksesta ja käsitteellistämisestä. Kotitalous- ja käsityötieteiden julkaisuja 33. Soveltuvin osin.

Saatavana verkossa https://helda.helsinki.fi/handle/10138/43167

7. Nuutinen, A., Fernström, P., Kokko S. & Lahti, H. (toim.) 2015. Suunnittelusta käsin. Käsityön tutkimuksen ja opetuksen vuoropuhelua. Kotitalous- ja käsityötieteiden julkaisuja 36. Soveltuvin osin. Saatavana verkossa https://helda.helsinki.fi/handle/10138/153027

8. Järvinen E.-M. & Rasinen, A. 2012. IX. Ihiminen ja teknologia. Teoksessa E. K. Niemi (toim.) Aihekokonaisuuksien tavoitteiden toteutumisen seuranta-arviointi 2010. Opetushallitus, 206-225.

Saatavana verkossa http://www.oph.fi/julkaisut/2012/aihekokonaisuuksien_tavoitteiden_toteutumisen_seuranta_arviointi_2010

9. Muu opintojakson alussa ilmoitettava kirjallisuus ja oheismateriaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Opettajan pedagogiset opinnot (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma