Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL0822 AKA1/VK6 Kehityspsykologia 5 op
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: professori Maarit Silvén / yliopistonlehtori (kehityspsykologia)

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää varhais- ja alkukasvatusikäisten lasten (0-8v) ajattelun, tunne-elämän ja käyttäytymisen itsesäätelyn kehityspsykologisista lainalaisuuksista ja kehityksen riski- ja suojatekijöistä. Opiskelija hallitsee perusteet lapsen kehityksen ja oppimisen tukemisesta sekä osaa soveltaa niitä ohjausvuorovaikutuksessa. Opiskelija osaa havainnoida lasten kehitystä arviointi-, haastattelu- ja ohjaustilanteissa.

Sisältö

- uusimpia teoreettisia näkemyksiä ja sovelluksia joistakin kehityksen keskeisistä sisältöalueista
- lapsen kehityksen kontekstuaalisuus
- lapsen kielellisten, matemaattisten ja sosiaalisten taitojen havainnointi ja arviointi
- aikuisen ja lapsen ohjausvuorovaikutuksen havainnoinnin ja arvioinnin harjoittelua
- lapsen yksilöllinen tukeminen opettajan ja vanhempien yhteistyönä

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t
Ryhmäopetus 8 t 0 t
Itsenäinen työskentely 107 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Kirjallinen tentti sisältää luennot, ryhmäopetuksen ja tentittävän kirjallisuuden.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

AKA1: kevät; VK6: 1. vuoden kevät.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus:

  1. Aro, T. & Laakso, M-L. (toim.) 2011. Taaperosta taitavaksi toimijaksi. Itsesäätelytaitojen kehitys ja tukeminen. Niilo Mäki Instituutti. Jyväskylä.
  2. Neljä suomen- ja englanninkielistä tieteellistä artikkelia opettajan valitsemasta aiheesta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Alkukasvatuksen perusopinnot, Rauma (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma