Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL1231 AKA2/VK5 Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 7 op
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: lehtori Hanna Alho-Kivi

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on valmiudet toimia opettajana esi- ja alkuopetuksessa. Opiskelija on perehtynyt esi- ja alkuopetuksen erilaisiin oppimisympäristöihin ja toimintatapoihin. Opiskelija tuntee esi- ja alkuopetuksen pedagogisia periaatteita ja osaa soveltaa niitä opetuksessa.

Sisältö

- oman opettajuuden, osaamisen ja ammattietiikan edistäminen
- lapsen aktiivinen toimijuus ja lapsilähtöisyys
- kasvatus- ja oppimisvuorovaikutus esi- ja alkuopetuksessa
- oppimisympäristöt ja toimintakulttuurit
- alkukasvatuksen nivelvaiheen siirtymät
- esi- ja alkuopettaja sekä kulttuurinen moninaisuus
- esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelmat ja arviointi
- esi- ja alkuopetuksen eheyttäminen ja eriyttäminen
- lukemaan opettamisen menetelmät
- huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö sekä moniammatillinen yhteistyö esi- ja alkuopetuksessa
- esiopetuksen ja alkuopetuksen integraatio ja yhteistyö koulu- ja kuntatasolla
- esi- ja alkuopetuksen vaihtoehtoiset pedagogiset innovaatiot

Toteutustavat

AKA2: Luento-opetus 10 t, Ryhmäopetus 30 t, Itsenäinen työskentely 147 t

VK5: Luento-opetus 10 t, ryhmäopetus 20 t, itsenäinen työskentely 157 t (sisältää HA1-harjoittelun 80 t)

Osa opetuksesta voidaan suorittaa omakustanteisina opintokäynteinä tutustuen esi- ja alkuopetuksen kenttään.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Seminaari
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Seminaari
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi

Kirjallinen tentti sisältää luennot ja tentittävän kirjallisuuden.

Opintojakson vastuuhenkilö päättää, onko suoritustapa kirjallinen tentti tai luento-/oppimispäiväkirja.

Seminaari koskee vain VK5-opintojaksoa.

VK5: Opintojakson suorittaminen edellyttää läsnäolovelvollisuutta luennoilla, ryhmätyöskentelyssä ja seminaarissa sekä harjoitustehtävien tekemistä, raportointia sekä esittämistä seminaarissa.

LT-opiskelijoilla HA1 Päättöharjoittelu esiopetuksessa -harjoittelun hyväksytty suorittaminen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
VK5: HA1-harjoittelu arvioidaan hyväksytty/hylätty

Suositellut suoritusajankohdat

AKA2: kevät; VK5: 2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

AKA2/VK5

Tentittävä/luento-/oppimispäiväkirjassa käytettävä kirjallisuus:

 1. Pyhältö, K. & Vitikka, E. (toim.) 2013. Oppiminen ja pedagogiset käytännöt. OPH. (AKA2) TAI Karila, K. & Lipponen, L. (toim.) 2013. Varhaiskasvatuksen pedagogiikka. Tampere: Vastapaino.
 2. Kronqvist, E-L. & Kumpulainen, K. 2011. Lapsuuden oppimisympäristöt. Eheä polku varhaiskasvatuksesta kouluun. Helsinki: WSOYpro.
 3. Heikka, J., Hujala, E. & Turja, L. 2009. Arvioinnista opiksi. Havainnointi, arviointi, ja suunnittelu varhaispedagogiikassa. Vantaa: Printel. TAI Atjonen, P. 2007. Hyvä, paha arviointi. Helsinki: Tammi. (AKA2)
 4. Paavola, H. & Talib, M-T. 2010. Kulttuurinen moninaisuus päiväkodissa ja koulussa. PS-Kustannus. Juva: Bookwell.


Oheiskirjallisuus: Uusimmat, voimassaolevat esiopetuksen (AKA2 ja VK5), alkuopetuksen (AKA2) ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan (AKA2) perusteet.

Lisätietoja

Lastentarhaopettajan koulutuksen opiskelijoilla jaksoon sisältyy harjoittelu, jonka sisällöt on eritelty
opetussuunnitelmassa kohdassa HA1 Didaktinen harjoittelu.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Alkukasvatuksen perusopinnot, Rauma (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma