Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL2919 AKA3/VK12 Kielelliset vuorovaikutustaidot 6 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: professori Maarit Silvén, yliopistonlehtori Juli Aerila ja yliopistonlehtori (kehityspsykologia)

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää puheen ja kielen kehityksen vaiheet sekä erottaa tyypillisen kehityksen yksilölliset vaihtelut poikkeavista kehityskuluista. Opiskelijalla on valmiudet lasten kielellisten vuorovaikutustaitojen havainnoimiseen, tukemiseen ja kehittämiseen sekä kielellisten vaikeuksien tunnistamiseen. Hän tietää, miten sanallisen ja sanattoman vuorovaikutuksen keinoin voidaan edistää lasten puheen ja kielen kehitystä ja ehkäistä ennalta ongelmia. Opiskelija osaa tukea lapsen puheen ja kielenkehityksen eri osa-alueita, ohjata yksilöllisten luku- ja kirjoitusvalmiuksien kehittymistä. Opiskelija tietää lukemaan ja kirjoittamaan opettamisen menetelmiä sekä lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen haastekohtia. Opiskelija tuntee lastenkirjallisuutta ja ymmärtää sen pedagogisen merkityksen lapsen ajattelun ja mielikuvituksen kehittäjänä. Opiskelija on omaksunut keinoja johdattaa lapsia rikkaaseen ja luovaan kielelliseen ilmaisuun.

Sisältö

- kielen (fonologinen, semanttinen, morfosyntaktinen ja pragmaattinen) kehitys syntymästä kouluikään
- vuorovaikutustaidot, kerronta- ja keskustelutaidot
- opettajat ja vanhemmat kielellisen vuorovaikutuksen tukijoina
- kielen kehityskulku kuullun ja luetun ymmärtämiseen ja luku- ja kirjoittamisvalmiuksiin
- monilukutaito
- lastenkirjallisuus, draama ja luova ilmaiseminen
- lapsen kielellisen kehityksen havainnoiminen ja oppimisvaikeuksien ennaltaehkäiseminen
- lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen ja opettamisen menetelmiä
- tieto- ja viestintätekniikan käyttö lasten kielellisten taitojen kehittämisessä

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t
Ryhmäopetus 8 t 0 t
Itsenäinen työskentely 136 t 0 t

VK12: Itsenäiseen työskentelyyn kuuluu lukupiirityöskentelyä ja päiväkotikäyntejä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Kirjallinen tentti sisältää luennot, ryhmäopetuksen ja tentittävän kirjallisuuden.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

AKA3: syksy; VK12: 2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus:

  1. Morrow, L. 2005. Literacy Development in the early years. Helping children to read and write. Boston: Ally ja Bacon. (soveltuvin osin)
  2. Loukusa, S. & Paavola, L. (toim.) 2011. Lapset kieltä käyttämässä. PS-kustannus. (soveltuvin osin)
  3. Lisäksi yksi kirja tai 3 ajankohtaista artikkelia, jotka ilmoitetaan opintojakson alussa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Alkukasvatuksen perusopinnot, Rauma (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma