Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL1233 AKA5/VK14 Taito- ja taideaineet 3 op
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopisto-opettaja Hanna Niinistö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa havainnoida, suunnitella, toteuttaa ja arvioida taito- ja taideaineiden pedagogista toimintaa varhaiskasvatuksessa ja alkukasvatuksessa. Opiskelija ymmärtää taito- ja taideaineille ominaiset prosessit
lapsen ajattelun, ilmaisun, luovuuden, mielikuvituksen ja itsetuntemuksen kehittäjänä. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa lapsen kiinnostuksen kohteet huomioivaa eheyttävää opetusta, joka muodostuu eri laajuisista ja eri tavoin toteutetuista oppimiskokonaisuuksista.

Sisältö

- taito- ja taideaineiden pedagogiset perusteet varhaiskasvatuksessa ja/tai esi- ja alkuopetuksessa
- yhteyksien luominen ja näkeminen taito- ja taideaineiden ja muiden oppiaineiden välillä
- taide- ja taitokasvatuksen mahdollisuudet ja menetelmät

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Ryhmäopetus 26 t 0 t
Itsenäinen työskentely 44 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi

Läsnäolovelvollisuus luennoilla.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
AKA5: hyväksytty/hylätty VK14: numerolla 0-5

Suositellut suoritusajankohdat

AKA5: kevät; VK14: 2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

 1. Heinimaa, E., Perälä, H., Tammioja, S. & Viitanen, P. 2008. Kirja kuvista 1-2 Opettajan opas. WSOY. (VK14)
 2. Korhonen, R., Rönkkö, M-L. & Aerila, J. (toim.) 2010. Pienet oppimassa. Kasvatuksellisia näkökulmia varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Turku: Uniprint. (soveltuvin osin)
 3. Van Hoorn, J., Monighan Mourot, P., Scales, B. & Rodriguez Alward, K. 2011. Play at the Center of the Curriculum. Pearson.
 4. Rusanen, S., Kuusela, M., Rintakorpi, K. & Torkki, K. (toim.) 2014. Musta tuntuu punaiselta – kuvataiteellinen toiminta varhaisiässä. Kirjapaja.
 5. Ruokonen, I., Rusanen, S. & Välimäki, A-L. (toim.) Taidekasvatus varhaiskasvatuksessa. Iloa, ihmettelyä ja tekemistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Opas 3. Helsinki: Yliopistopaino. Verkkojulkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201205085414

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Alkukasvatuksen perusopinnot, Rauma (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma