Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL0717 La1 Kehittyminen liikuntakasvattajana 7 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopistonlehtori

Osaamistavoitteet

Opiskelija on syventänyt liikuntapedagogista näkemystään. Hän on perehtynyt vuorovaikutuksellisen oppimisympäristön luomiseen yläkoulun liikunnanopetuksessa.

Sisältö

- monipuoliset liikunnan oppimisprosessin ohjauksen mahdollisuudet, oppimista tukevan motivaatioilmaston luominen sekä oppilaan kohtaamisen taidot
- oman opettajuuden arvomaailman kehittäminen ja oppilaan liikuntakäyttäytymisen ymmärtäminen
- vuorovaikutteisen ilmapiirin rakentaminen liikunnanopetuksessa ja muussa koulun liikunnassa
- perehtyminen yläkoulun liikuntakasvatukseen käytännön orientaatiojaksolla

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Ryhmäopetus 22 t 0 t
Itsenäinen työskentely 145 t 0 t

Itsenäinen työskentely sisältää lukupiirityöskentelyä 10 t, ryhmätyöskentelyä 10 t sekä yläkouluissa toteutettavan orientaatiojakson.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Projekti / käytännön työ
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus:

 1. Siedentop, D. & Tannehill, D. 2000. Developing teaching skills in physical education. Mountain view, CA: Mayfield. (voidaan suorittaa myös lukupiirinä)
 2. Jaakkola T., Sääkslahti, A. & Liukkonen, J. (toim.)  2013. Liikuntapedagogiikka. Jyväskylä: PS-kustannus, s. 236-273, 411-461.
 3. Metzler, M. W. 2005. Instructional Models for Physical Education. Second editions. Scottsdale, AZ: Holcomb Hathway.
 4. Opintojakson alussa sovittavat ajankohtaiset artikkelit.

Oheiskirjallisuus:

 1. Voimassa olevat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Liikunta. Helsinki: Opetushallitus. Verkkojulkaisu: http://www.oph.fi/ops2016/perusteet
 2. Palomäki, S. & Heikinaro-Johansson, P. 2011. Liikunnan oppimistulosten seuranta-arviointi perusopetuksessa. Helsinki: Opetushallitus.
 3. Tinning, R. 2010. Pedagogy and human movement. Theory, practice, research. New York: Routledge, Taylor & Francis.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Liikunnan aineopinnot, Rauma ja Turku (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma