Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3787 La2 Liikunnanopettaja hyvinvoinnin ja liikunnallisen toimintakulttuurin edistäjänä 2 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: yliopistonlehtori

Osaamistavoitteet

Opiskelija on laajentanut asiantuntijuuttaan hyvinvoinnin ja liikunnallisen toimintakulttuurin edistämisessä. Hän hahmottaa liikunnan koulua eheyttävänä toimintana ja osana kouluyhteisön hyvinvointia.

Sisältö

- liikunnanopettaja hyvinvoinnin ja liikunnallisen toimintakulttuurin edistäjänä kouluyhteisössä
- nuorten terveyden ja liikunnan edistämisen linjaukset ja toimenpiteet
- liikunnallisen toimintakulttuurin haasteet

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 10 t 0 t
Itsenäinen työskentely 43 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus:

 1. Jaakkola T., Sääkslahti, A. & Liukkonen, J. (toim.)  2013. Liikuntapedagogiikka. Jyväskylä: PS-kustannus, s. 74-95.
 2. Tammelin, T., Laine, K. & Turpeinen, S. 2013.  Liikkuva koulu pilottivaiheen loppuraportti. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 261. Jyväskylä: Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES. Verkkojulkaisu: http://www.liikkuvakoulu.fi/filebank/15-Liikkuvakoulu_loppuraportti_web.pdf
 3. Muutosta liikkeellä. Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:10. Verkkojulkaisu: http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=6511564&name=DLFE-27526.pdf4
 4. Opintojakson alussa sovittavat ajankohtaiset artikkelit.

Oheiskirjallisuus: 

 1. Liikkuva koulu -ohjelman julkaisut http://www.liikkuvakoulu.fi/materiaalit/julkaisut
 2. Merchant, J., Griffin, B. L. & Charnock, A. 2007. Sport and physical activity. The role of health promotion.
 3. Konu, A. 2002. Oppilaiden hyvinvointi koulussa. Acta Universitatis Tamperensis 887. Tampereen yliopisto, Terveystieteen laitos. Väitöskirja.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Liikunnan aineopinnot, Rauma ja Turku (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma