Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL0720 La3 Liikuntataitojen oppiminen 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopisto-opettaja

Osaamistavoitteet

Opiskelija on syventänyt tietojaan ja ymmärrystään liikuntataitojen harjoittamisesta ja oppimisesta sekä tunnistaa taitojen oppimisen vaiheet ja osaa analysoida taitojen opetusta.

Sisältö

- liikuntataitojen harjoittamisen perusteet ja menetelmät
- havaintomotoriikan, motorisen oppimisen ja niiden ohjaamisen säätely
- taitojen kehittymisen ja havainnoinnin perusmenetelmät

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t
Ryhmäopetus 10 t 0 t
Itsenäinen työskentely 62 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Harjoitustyö käsittää opetuksen havainnointia koulussa tai urheiluseurassa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus:

  1. Jaakkola, T. 2010. Liikuntataitojen oppiminen ja taitoharjoittelu. Juva: PS-kustannus.
  2. Kauranen K. 2011. Motoriikan säätely ja motorinen oppiminen. Helsinki. Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu 167, s. 8-39, 119-197, 291-316, 356-399.

Oheiskirjallisuus:

  1. Hodges, N. J. & Williams, A. M. 2012. Skill Acquisition in Sport: Research, Theory and Practice. London: Routledge.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Liikunnan aineopinnot, Rauma ja Turku (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma