Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL0719 La6 Liikunta ja terveys 5 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: professori Olli Heinonen (Paavo Nurmi -keskus)

Osaamistavoitteet

Opiskelija on perehtynyt liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden vaikutuksiin elimistöön sekä fyysisen suorituskyvyn osatekijöihin, niiden mittaamiseen ja niissä eri ikäkausina tapahtuviin muutoksiin. Hän on oivaltanut liikunnan merkityksen kasvavan lapsen ja nuoren terveyden edistäjänä sekä kykenee tunnistamaan yleisimmät liikuntaan liittyvät terveyden uhat ja mahdollisuudet. Lisäksi opiskelija on oppinut kriittisesti arvioimaan liikunnan ja terveyden välisiä yhteyksiä ja hankkimaan ko. aiheeseen hyvän medialukutaidon sekä argumentointitaidon.

Sisältö

- liikunnan ja liikkumattomuuden vaikutukset elimistöön
- liikunnan, fyysisen suorituskyvyn ja terveyden väliset yhteydet
- elimistön toiminta kuormitustilanteessa
- liikunta erityisolosuhteissa
- tavallisimmat liikuntavammat
- liikuntavammojen ennaltaehkäisy

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Ryhmäopetus 22 t 0 t
Itsenäinen työskentely 91 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus:

  1. Liikunnan Käypä Hoito -suositus: http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/hoi50075

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Liikunnan aineopinnot, Rauma ja Turku (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma