Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL1327 VSO3 Tutkimusseminaari I 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee syvällisemmin tutkielmansa aihepiirin. Hän osaa itsenäisesti hakea tutkimusaiheensa uusinta tieteellistä kirjallisuutta ja käyttää sitä tutkimustehtävän rajaamisessa ja tutkimuskysymyksiin johdattelussa. Hän osaa valita alan kirjallisuudesta tutkimustehtävänsä kannalta sopivimmat tiedonkeruu- ja analysointimenetelmät ja ratkaista aineiston keruuseen liittyviä menetelmällisiä ja eettisiä ongelmia.

Sisältö

- kansallisen ja kansainvälisen tieteellisen kirjallisuuden hakeminen julkaisutietokannoista (artikkelit, kirjat)
- argumentoivan kirjallisuuskatsauksen laatiminen (valittujen julkaisujen referointi ja kriittinen arviointi)
- tutkielman teoreettisten käsitteiden rajaaminen, kysymysten johtaminen ja menetelmien valitseminen
- toteuttamiskelpoisen tutkimussuunnitelman laatiminen (tutkimustehtävän, -kysymysten ja -asetelman kuvaus, otanta-, tiedonkeruu- ja analysointimenetelmien esittely)
- pilottiaineiston keruu ja/tai aineiston keruun aloitus

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 103 t 0 t
Seminaari 30 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Läsnäolovelvollisuus seminaarissa sekä pro gradu-tutkielmaa koskevan kirjallisuuskatsauksen ja tutkimussuunnitelman kirjallinen esittely ja suullinen käsittely seminaarissa.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2009 (tai uudempi). Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi.

2. Karisto, A. & Seppälä, U. 2013. Maukas gradu. Valmistusvihjeitä tutkielman tekijöille. Vastapaino.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Pro gradu -tutkielma (VSO3-VSO6) (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma