Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL1328 VSO5 Tutkimusseminaari II 5 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: professori Maarit Silvén
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Opintojaksolle osallistuminen edellyttää, että pro gradu-tutkielman aineisto on kerätty.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tiedostaa tutkimustyönsä liittyviä tieteellisiä ja eettisiä kysymyksiä sekä hallitsee syvällisemmin tieteellisen argumentoinnin ja kritiikin periaatteet. Hän osaa vastata asetettuihin tutkimuskysymyksiin aineistonsa avulla: ratkaista aineistonsa analysointiin liittyviä menetelmällisiä ongelmia, esittää tutkimuksensa tulokset ja arvioida niiden merkitystä. Opiskelija tunnistaa omasta ja toisen tieteellisestä tekstistä argumentoinnin vahvuuksia ja heikkouksia.

Sisältö

- aineiston sisällöllinen ja tilastollinen analysointi
- tulosten esittäminen taulukoina, kuvioina ja tekstinä
- tulosten tulkinta ja johtopäätösten tekeminen
- tulosten pohtiminen tieteenalan ja aiempien tutkimusten kannalta

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 99 t 0 t
Seminaari 36 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Läsnäolovelvollisuus seminaarissa sekä pro gradu-tutkielman aineiston, tulosten ja johtopäätösten kirjallinen esittely ja suullinen käsittely seminaarissa.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Clarkeburn, H. & Mustajoki, A. 2013. Tutkijan arkipäivän etiikka. Tampere: Vastapaino, s. 9-139.

Ja lukuja seuraavista (sovitaan ohjaajan kanssa):

2. Alasuutari, P. 2012. Laadullinen tutkimus 2.0. Tampere: Vastapaino. TAI

3. Nummenmaa, L. 2011. Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät, Helsinki: Tammi. TAI

4. Metsämuuronen, J. 2003. Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Helsinki: Methelp.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Pro gradu -tutkielma (VSO3-VSO6) (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma