Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL1642 SO6.3/VSO9.2 Yksilöllinen ja yhteisöllinen oppimisen tuki 3–5 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopistonlehtori Marita Neitola

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii tarkastelemaan ihmisten yksilöllisyyttä ja erilaisuutta erilaisista tieteellisistä näkökulmista. Hän osaa kuvata ja jäsentää oppijayhteisöä inklusiivisena, monitoimijaisena ja monikulttuurisena yhteisönä, ja saa valmiuksia näiden oppimisympäristöjen ja toimintakulttuurin kehittämiseen ja toteuttamiseen. Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida oppilaan opetuksellisia tuen tarpeita ja hyvinvointia. Hän osaa arvioida kriittisesti ammattieettisiä periaatteitaan ja arvoperustaansa. Opiskelija osaa soveltaa omaa ammatillista asiantuntijuuttaan huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä.

Sisältö

- osallistavat opetus- ja oppimismenetelmät
- yhteisölliset ja osallistavat toimintakulttuurit varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa
- opetus sekä opetukselliset interventiot ja näyttöön perustuvat tukitoimet
- perheiden, huoltajien ja ammattilaisten välinen yhteistyö
- opettaja eettisenä toimijana

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Ryhmäopetus 4 t 0 t
Itsenäinen työskentely 66 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Essee
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi

Kurssin kirjallisuus suoritetaan lukupiiritehtävin.
Kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriopiskelijat suorittavat jakson 5 op laajuisena. Heidän opintosuoritukseensa kuuluu opintokirjallisuuden perusteella laadittava essee. Esseekirjallisuudesta sovitaan tarkemmin esseen vastaanottajan kanssa.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriopiskelijat suorittavat jakson 1. lukuvuoden aikana.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Florian, L. (toim.) 2013. The Sage handbook of special education: Two Volume Set. London; Thousand Oaks: SAGE. E-books. (soveltuvin osin)

2. Grisham-Brown, J., Hemmeter, M-L. & Pretti-Frontczak, K. 2006. Blended practices for teaching young children in inclusive settings. Paul H. Brookes Publishing.

3. Vehmas, S. (toim.) 2010. Vammaisuuden kokeminen ja kokemisen vammaisuus. Kehitysvammaliiton selvityksiä. (soveltuvin osin)

4. Kristiansen, K., Vehmas, S. & Shakespeare, T. (toim.) 2009. Arguing about disability. Philosophical perspectives. London: Routledge (soveltuvin osin). TAI Dahlberg, G. & Moss, P. 2005. Ethics and politics in early childhood education. London: FalmerRoutledge (soveltuvin osin).

5. Ajankohtaisia artikkeleita

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
SO6 Opetus, oppiminen ja arviointi (Kasvatustiede, OKL Rauma)
Opettajankoulutuslaitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma