Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL1355 Mup1 Johdatus musiikkikasv., tutkimuksen, didaktiikan ja musiikkiterapian perusteisiin 5 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: lehtori Pirkko Martti

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää musiikinkuuntelun antamien kokemusten tärkeän merkityksen musiikinharrastuksen synnyssä ja tunne-elämän kehityksen kannalta. Opiskelija pystyy soveltamaan oppimaansa alakouluympäristössä. Opiskelijalle syntyy selkeä kuva musiikin ja musiikkikasvatuksen olemuksesta, tavoitteista, tutkimuksesta ja didaktiikasta ja hän pystyy opettamaan nykyaikaisten didaktisten periaatteiden mukaisesti ja integroimaan musiikkikasvatusta ja musiikkiterapiaa.

Sisältö

- henkilökohtaisen musiikkisuhteen rakentuminen sekä musiikin ja musiikinharrastuksen olemuksen tarkastelu
- musiikkipsykologian ja -filosofian ja -terapian keskeiset teoreettiset ja käytännölliset suuntaukset
- alakouluikäisen oppimisen ohjaamisen keinot, oppimista tukevan motivaation luominen sekä oppilaan kohtaamisen taidot
- oman opettajuuden arvomaailman rakentaminen ja oppilaan musiikkikäyttäytymisen ymmärtäminen
- omakustanteiset tutustumiskäynnit alakoulun musiikkitunneille

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 40 t 0 t
Itsenäinen työskentely 93 t 0 t

Itsenäinen työskentely sisältää työpajatyöskentelyä.

Opetus toteutetaan yhdessä 16 opiskelijan ryhmässä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi

Aktiivinen osallistuminen ryhmäopetukseen sekä harjoitustöiden hyväksytty suorittaminen.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

Syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

 1. Juntunen, M-L., Nikkanen, H. & Westerlund, H. 2013. Musiikkikasvattaja. Kohti reflektiivistä käytäntöä. Jyväskylä: PS-kustannus.
 2. Lehtonen, K. 1996. Musiikki, kieli ja kommunikaatio. Jyväskylä: Campus-kirja.
 3. Lehtonen, K. 2004. Maan korvessa kulkevi… Johdatus postmoderniin musiikkipedagogiikkaan Turun yliopiston kasvatustieteiden laitoksen julkaisuja B. 73.
 4. Louhivuori, J. & Saarikallio, S. (toim.) 2010 Musiikkipsykologia. Jyväskylä: Atena. (soveltuvin osin)
 5. Valinnaisia artikkeleja alan tieteellisistä julkaisuista (Musiikkikasvatus, Finnish Journal of Music Education, Journal of Research in Music Education jne.)
 6. Jordan-Kilkki, P., Kauppinen, E. & Viitasalo-Korolainen, E. (toim.) 2013. Musiikkipedagogin käsikirja. Vuorovaikutus ja kohtaaminen musiikinopetuksessa. Helsinki: Opetushallitus 2013.
 7. Ojala, J. & Väkevä, L. (toim.) 2013. Säveltäjäksi kasvattaminen. Pedagogisia näkökulmia musiikin luovaan tekijyyteen. Helsinki: Opetushallitus 2013.
 8. Peltola, H-R. 2016. Kind of blue: Emotions experienced in relation to nominally sad music. Jyväskylä Studies in Humanities 278. University of Jyväskylä. Verkkojulkaisu: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6463-4

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Musiikkikasvatuksen perusopinnot, Rauma (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma