Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄSK0001 KSP1 Käsityökasvatus tieteenalana 3 op
Vastuutaho
Käsityökasvatus, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopistotutkija Jaana Lepistö

Yleiskuvaus

Pedagoginen tuottamistoiminta tutkimuskohteena

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa hahmottaa käsityön yliopistollisena oppiaineena ja käsityökasvatuksen tieteenalana. Opiskelija ymmärtää käsityön opetuksen historian merkityksen nykyisen ja tulevaisuuden käsityöoppiaineen kehittämisessä. Opiskelija osaa hahmottaa käsityön yliopistollisena oppiaineena ja käsityökasvatuksen tieteenalana. Opiskelija ymmärtää käsityön opetuksen historian merkityksen nykyisen ja tulevaisuuden käsityöoppiaineen kehittämisessä. Opiskelija hahmottaa käsityöllisen tuottamisprosessin merkityksen yksilölle ja yhteiskunnalle. Opiskelija ymmärtää kasvatuksellisen käsityön siten, että hän osaa soveltaa pedagogista tietoaan käsityöprosessien suunnittelussa, ohjaamisessa ja toteuttamisessa erilaisissa oppimisen konteksteissa.

Sisältö

- käsityön historia, kehitys ja tulevaisuus tieteenalana ja oppiaineena
- käsityökasvatuksen tutkimustehtävä, katsaus tutkimusalueisiin ja menetelmiin
- käsityöllinen tuottamisprosessi: määrittelyt, merkitys ja ohjaaminen erilaisissa oppimisen konteksteissa
- opettajaopiskelijan kehittyminen käsityöntekijänä ja opettajana

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t
Ryhmäopetus 2 t 0 t
Itsenäinen työskentely 64 t 0 t

Luennoilla läsnäolovelvollisuus.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Osallistuminen opetukseen, perehtyminen artikkeleihin, kehittämistehtävä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy käsityökasvatuksen pääaineopiskelijoille; 3. vuoden syksy käsityökasvatuksen sivuaineopiskelijoille

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

1. Lindfors, E. & Hilmola, A. (2015). Innovation learning in comprehensive education? International Journal of Technology and Design Education. Online first. DOI: 10.1007/s10798-015-9311-6.  

2. Björkholm, E. 2014.  Exploring the capability of evaluating technical solutions: a collaborative study into the primary technology classroom. International Journal of Technology & Design Education. Vol. 24 (1), 1-18.

3. Lepistö, J. Lindfors, E. 2015. From Gender-segregated Subjects to Multimaterial Craft: Craft Student Teachers’ Views on the Future of the Craft Subject. FORMakademisk Vol.8, Nr.2015, Art 4, 1-20. Verkkojulkaisu:  https://journals.hioa.no/index.php/formakademisk/article/view/1313/1440

4. Karppinen, S., Kouhia, A. & Syrjäläinen, E. 2014. Kättä pidempää: Otteita käsityön tutkimuksesta ja käsitteellistämisestä. Kotitalous- ja käsityötieteiden julkaisuja, Nro 33. Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos, Helsinki. Verkkojulkaisu: http://hdl.handle.net/10138/43167

5. Kojonkoski-Rännäli, S. 1995. Ajatus käsissämme. Käsityön käsitteen merkityssisällön analyysi. Turun yliopiston julkaisuja. Sarja C. Osa 109. (soveltuvin osin)

6. Lepistö, J. 2004. Käsityö kasvatuksen välineenä. Seurantatutkimus opiskelijoiden käsityötä koskevien käsitysten jäsentyneisyydestä ennen luokanopettajakoulutuksen käsityön perusjakson opintoja ja niiden jälkeen. Turun yliopiston julkaisuja. Sarja C, osa 219. (soveltuvin osin)

7. Lepistö, J., Rönkkö, M-L. & Tuikkanen, W. 2013. Monipuolinen käsityön opetus sukupuolisen tasa-arvon toteuttajana. Teoksessa S. Mahlamäki-Kultanen, T. Hämäläinen, P. Pohjonen & K. Nyyssölä (toim.) MAAILMAN OSAAVIN KANSA 2020 – Koulutuspolitiikan keinot, mahdollisuudet ja päämäärät. Koulutustutkimusfoorumin julkaisu. Opetushallitus: Raportit ja selvitykset 2013:8, 98-115.

8. Lindfors, E. 2007. Sloyd in education – Student teacher perspective. In M. Johansson & M. Porko−Hudd (Eds.) Knowledge, Qualities and Sloyd. Research in Sloyd Education and Crafts Science. Techne Series. A:10/2007, 53−73.

9. Rönkkö, M-L. 2011. Käsityön monet merkitykset. Opettajankoulutuksen opiskelijoiden käsityölle antamat merkitykset ja niiden huomioon ottaminen käsityön opetuksessa. Turun yliopiston julkaisuja. Sarja C, osa 317. (soveltuvin osin)

10. Kojonkoski-Rännäli, S. 2014. Käsin tekemisen filosofiaa. Turku: Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö.

11. Opetuksen alussa ilmoitettava kirjallisuus ja oppimateriaalit.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Käsityökasvatuksen perusopinnot, Rauma (Käsityökasvatus, OKL Rauma)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma