Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄSK8029 KSP4 Tuotesuunnittelun ohjaamisen perusteet 3 op
Vastuutaho
Käsityökasvatus, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopisto-opettaja Maija Esko

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää tuotesuunnittelun ohjaamisen käsityökasvatukselliset perusteet ja hallitsee tuotesuunnitteluprosessin sanallisen ja kuvallisen esittämisen. Opiskelija tuntee monimateriaalisessa käsityönopetuksessa sovellettavia työtapoja, suunnitteluvälineitä ja tieto- ja viestintä tekniikkaa.

Sisältö

- muotoilukasvatus käsityönopetuksessa
- käsityötuotteen merkitykset, arvot
- käytettävyys, materiaalit ja tekniikat
- tuotesuunnittelun ohjaaminen
- tuotesuunnitteluprosessi ja sen dokumentointi
- suunnittelun sanallinen ja kuvallinen esittäminen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 50 t 0 t

Opintoihin saattaa sisältyä omakustanteinen opintomatka.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Portfolio
  • suomeksi

Opintojaksolla laaditaan prosessiportfolio. Läsnäolovelvollisuus luennoilla.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy käsityökasvatuksen pääaineopiskelijoille; 3. vuoden syksy käsityökasvatuksen sivuaineopiskelijoille.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Kenttälä, M. (toim.) 2009. Muotoiloa! Opettajan opas muotoilukasvatukseen. Helsinki, Opinkirjo.

2. Vihma, S. (toim.) 2009. Suomalainen muotoilu: Käsityöstä muotoiluun, Esineistä teollisuustuotteiksi ja Kohti kestävää kehitystä. Helsinki: WSOY.

3. Horila, H. 2008. Muodon maisemat. Helsinki: WSOY.

4. Pöppönen, H. 2013. Design kuplia. Suomalaisen muotoilun ilmiöitä. Aalto-yliopisto. Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu.

5. http://www.muotoilukasvatus.info/Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Käsityökasvatuksen perusopinnot, Rauma (Käsityökasvatus, OKL Rauma)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma