Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄSK0002 KSP5 Pedagoginen tuotesuunnitteluprojekti 3 op
Vastuutaho
Käsityökasvatus, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopisto-opettaja Maija Esko

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa käsityökasvatuksen perusopinnoissa saavutettuja tietoja ja taitoja, ja tunnistaa käsityön monimateriaalisen luonteen. Opiskelija osaa suunnitella ja valmistaa valitsemaltaan alueelta käsityötuotteen tai tuoteryhmän huomioiden käyttäjälähtöisen ja / tai yhteisöllisen suunnittelun elementit. Opiskelija hallitsee tuotesuunnitteluprojektin perusteet ja osaa soveltaa niitä omassa työskentelyssään.

Sisältö

- kokemuksellinen oppiminen
- yhteisöllinen ja käyttäjälähtöinen suunnittelu
- tuotteen suunnittelu- ja valmistusprosessi
- projektin dokumentointi ja arviointi

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 4 t 0 t
Ryhmäopetus 16 t 0 t
Itsenäinen työskentely 60 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi
Portfolio
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Opintojaksoon saattaa sisältyä omakustanteinen opintomatka. Osallistuminen tuotesuunnitteluprojektiin. Läsnäolovelvollisuus luennoilla.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy ja 1. vuoden kevät käsityökasvatuksen pääaineopiskelijoille, syksy ja kevät käsityökasvatuksen sivuaineopiskelijoille

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Nuutinen, A., Fernström, P., Kokko, S., Lahti, H. 2014. Suunnittelusta käsin Käsityön tutkimuksen ja opetuksen vuoropuhelua. Helsingin yliopisto

2. Vehkaperä, U., Pirilä, K. & Roivas, M. (toim.) 2013. Innostu ja innovoi. Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin. Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja. OIVA-oppimateriaalit. Verkkojulkaisu: http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Julkaisutoiminta/Julkaisusarjat/OIVA/Innostu_ja_innovoi.pdf

3. Hyysalo, S. 2009. Käyttäjä tuotekehityksessä. Taideteollinen korkeakoulu. / Huotari, P. 2003. Käyttäjäkeskeinen tuotesuunnittelu: käyttäjätiedon keruu, mallittaminen ja arviointi. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu.

4. Opintojakson alussa ilmoitettava kirjallisuus ja oppimateriaalit.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Käsityökasvatuksen perusopinnot, Rauma (Käsityökasvatus, OKL Rauma)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma