Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL0826 Ea1. Johdatus kasvatustieteisiin, kirja 4 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopistonlehtori Marita Neitola
Edeltävät opinnot
Mikäli opiskelija on suorittanut Johdatus kasvatustieteisiin kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen perusopinnoissa (Ka1 tai Aa1) suorittaa hän opintojakson Ea1 tenttimällä oppimateriaaleissa mainitut teokset.

Osaamistavoitteet

Opiskelija on perehtynyt kasvatustieteiden sekä kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen tutkimuksen perusteisiin.

Sisältö

- kasvatustieteiden peruskäsitteistö ja keskeiset teoriasuuntaukset
- kasvatustieteiden historia ja klassiset kysymykset
- kasvatustieteiden osa-alueet sekä niiden asema tieteenä

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 107 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Silvennoinen, H. & Pihlaja, P. (toim.) 2012. Rajankäyntejä. Tutkimuksia normaaliuden, erilaisuuden ja poikkeavuuden tulkinnoista ja määrittelyistä. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja A: 214.

2. Moberg, S., Hautamäki, J., Kivirauma, J., Lahtinen U., Savolainen, H. & Vehmas, S. 2015. Erityispedagogiikan perusteet. Jyväskylä: PS-kustannus. Saatavilla: https://www.ellibslibrary.com/book/978-952-451-647-1

3. Baglieri S. & Shapiro A. 2012. Disability studies and the inclusive classroom critical practices for creating least restrictive attitudes. New York: Routledge. Saatavilla: http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10566796

TAI

Barton, L. & Armstrong, F. (Eds.) 1999. Difference and difficulty: Insights, issues and dilemmas. University of Sheffield department of educational studies.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Erityispedagogiikan perusopinnot, Rauma (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma