Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL0267 Ea2. Erityispedagogiikan perusteet 5 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopistonlehtori Marita Neitola

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee erityispedagogiikkaa ohjaavia periaatteita ja erityispedagogiikan osa-alueet varhaiskasvatuksesta aikuisuuteen. Lisäksi opiskelija kykenee määrittelemään poikkeavuutta ja erityisiä tuen tarpeita sekä tunnistamaan erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden ja yhteiskunnan sekä yhteisön välisiä rakenteellisia suhteita.

Sisältö

- erityisen tuen ja poikkeavuuden käsitteet, erityispedagogiikan arvopohja, ideologiat ja periaatteet
- koulutuksellinen ja yhteiskunnallinen inkluusio

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 163 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Tentti luennoista ja kirjoista.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Jahnukainen, M. (toim.) 2012. Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa. Tampere: Vastapaino. (soveltuvin osin)

2. Vehmas, S. 2005. Vammaisuus: Johdatus ilmiön historiaan, teoriaan ja etiikkaan. Helsinki: Gaudeamus.

3. Rantala, A. & Määttä, P. 2010. Tavallisen erityinen lapsi. Jyväskylä: PS-Kustannus.

Mahdollinen muu oheiskirjallisuus ilmoitetaan luentojen yhteydessä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Erityispedagogiikan perusopinnot, Rauma (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma