Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL1652 MO13.1 Pedagogisesti monipuoliset oppimisympäristöt 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopistonlehtori Anne Keskitalo

Osaamistavoitteet

- Opiskelija ymmärtää oppimisympäristön merkityksen oppimiselle
- Opiskelija ymmärtää liikkumisen ja ympäristön monipuolisen havainnoinnin merkityksen tiedon rakentumisessa
- Opiskelija osaa käyttää aktiivisia, kokemuksellisia ja toiminnallisia työtapoja erilaisissa oppimisympäristöissä
- Opiskelija osaa hyödyntää digitaalisia oppimisympäristöjä pedagogisesti mielekkäällä tavalla

Sisältö

- Liikkumisen ja oppimisen yhteydet
- Elämys- ja seikkailupedagogiikka
- Ulkoilmapedagogiikka ja moniaistinen oppiminen
- Digitaaliset oppimisympäristöt
- Sosiaaliset oppimisympäristöt ja tilannesidonnaisuus lähiympäristössä

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 30 t 0 t
Itsenäinen työskentely 50 t 0 t

Ryhmäopetuksesta 12 t voidaan järjestää suurryhmäopetuksena MO13.5 opintojakson kanssa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Opintojakso sisältää sekä teoreettisen että käytännöllisen näkökulman.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

1. Bilton, H. (2010). Outdoor learning in the early years: Management and innovation. New York: Routledge.

2. Karppinen, S. J. A., Latomaa, T.  (toim.) 2007. Seikkaillen elämyksiä : seikkailukasvatuksen teoriaa ja sovelluksia. Rovaniemi : Lapin yliopistokustannus

3. Keskitalo, Anne. 2012. Kävelymetodi kuvataiteellisena ajattelumenetelmänä. Teoksessa Haveri, Minna & Kiiskinen, Jouni (toim.).  Ihan taiteessa. Puheenvuoroja taiteen ja tutkimuksen suhteista. Aalto-yliopiston julkaisusarja Taide + Muotoilu + Arkkitehtuuri 5/2012, 84-97.

4. Keskitalo, Anne. 2006. Tien päällä ja leirissä: matkanteon kokemuksesta taideteokseksi. Acta Universitatis Lapponiensis 108. Rovaniemi: LUP.

5. Löfström, E., Kanerva, K., Tuuttila, L., Lehtinen, A. & Nevgi, A. 2010. Laadukkaasti verkossa: Verkko-opetuksen käsikirja yliopisto-opettajalle. Helsingin yliopiston hallinnon julkaisuja 71, Raportit ja selvitykset.

6. Rintala, P., Ahonen, T., Cantell, M., Nissinen, A. 2005. Liiku ja opi. Liikunnasta apua oppimisvaikeuksiin, PS-kustannus, Keuruu.

7. Syväoja, H., Kantomaa, M., Laine, K., Jaakkola, T., Pyhältö, K. & Tammelin, T. 2012. Liikunta ja oppiminen. Opetushallituksen muistiot 2012: 5.

8. Opintojakson alussa ilmoitetut artikkelit ja muu materiaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Laajentavat valinnaiset opintojaksot (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma