Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL1345 KUp2 Visuaalisen kulttuurin monilukutaito 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopistonlehtori Anne Keskitalo

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa jäsentää taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tarkasteluun liittyvää oppimisprosessia. Opiskelija ymmärtää kuvien kokemiseen vaikuttavien osatekijöiden suhteiden ja kontekstien merkityksen tulkinnassa. Opiskelija osaa liittää kuvallista tuottamista ja muita taideperustaisia lähestymistapoja taiteen ja kulttuurin tutkimuksen menetelmiin. Opiskelija osaa käyttää verkkopohjaisia kuvataiteen oppimisympäristöjä.

Sisältö

- taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkitys identiteettien rakentumisessa ja kulttuurisessa vuorovaikutuksessa
- visuaalisen kulttuurin monilukutaidon erityispiirteet ja sen suhde muihin lukutaitoihin
- taiteen- ja kulttuurintutkimuksen menetelmien soveltaminen
- kuvallinen ja muu taiteellinen tuottaminen analyysin ja tulkinnan välineenä
- museoiden pedagoginen toiminta ja oheismateriaali
- internet osana monimuoto-opetusta

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t
Ryhmäopetus 16 t 0 t
Itsenäinen työskentely 56 t 0 t

Opintojakso toteutetaan Turun ja Rauman yksiköiden yhteistyönä. Itsenäiseen työskentelyyn sisältyy verkkotyöskentelyä. Opintojaksoon kuuluu opintokäynti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus (soveltuvin osin):

  1. Räsänen, M. 2000. Sillanrakentajat. Kokemuksellinen taiteen ymmärtäminen. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu.
  2. Räsänen, M. 2015. Visuaalisen kulttuurin monilukukirja. Helsinki: Aalto-yliopisto.
  3. Ajankohtaiset artikkelit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma