Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄSK0013 KSA4 Kandidaatintutkielma 7 op
Vastuutaho
Käsityökasvatus, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: lehtori Kalle Virta ja yliopistonlehtori Marja-Leena Rönkkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- hallitsee tieteellisen ajattelun ja kirjoittamisen perusteet
- osaa hakea tieteellistä tutkimuskirjallisuutta, käyttää sitä tutkimuskysymyksiin johdattelussa, valita käsityökasvatuksen tutkimustehtävän kannalta sopivia tiedonkeruu- ja analysointimenetelmiä ja vastata asetettuihin tutkimuskysymyksiin.
- ymmärtää käsityökasvatuksen tutkimuksen työvaiheet, osaa arvioida kriittisesti ja perustella argumentoiden omia ja muiden tieteellisiä valintoja ja päätelmiä sekä osaa raportoida tutkimuksensa tieteellisiä periaatteita soveltamalla.

Sisältö

- tutkimusaiheen valinta käsityökasvatuksen tieteenalalta
- tieteellisen lähdekirjallisuuden hakeminen
- empiirisen ja/tai teoreettisen aineiston keruu ja analysointi
- tieteellisen kirjoittamisen periaatteet
- vertaispalautteen antaminen ja vastaanottaminen
- tieteellisen kirjoittamisen periaatteet

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t
Itsenäinen työskentely 163 t 0 t
Seminaari 20 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Osallistumisvelvollisuus luennoille ja seminaariin; opinnäytetyö ja kypsyysnäyte.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Työskentelyn avuksi suositellaan:

1. Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2009 tai uudempi. Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi.

2. Soininen, M. & Merisuo-Storm, T. 2009. Kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteet. Turun yliopisto. Rauman opettajankoulutuslaitos.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Kaikille yhteiset opintojaksot (Käsityökasvatus, OKL Rauma)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma