Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL0701 AO1 Perusharjoittelu 1 7 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: lehtori Hanna Alho-Kivi

Yleiskuvaus

Orientoituminen lastentarhanopettajan työhön, sen konteksteihin sekä lasten ohjaamiseen ja opettamiseen.

Osaamistavoitteet

Opiskelija on orientoitunut monipuolisesti päivähoidon toteutukseen ja perehtynyt johonkin päivähoidon osa-alueeseen syvemmin oman oppimistarpeensa mukaisesti. Opiskelijalla on valmiudet laatia teoriaan perustuvia kasvun ja oppimisen suunnitelmia ja toteuttaa niitä lapsiryhmässä saaden kokemuksia erilaisista työ- ja toimintavoista lasten kanssa. Opiskelija osaa huomioida toiminnassaan turvallisuuteen liittyviä tekijöitä.

Sisältö

- päivähoito ja erityisesti päiväkotitoiminta yhteiskunnallisena palveluna
- varhaiskasvatuksen merkitys lapsille ja heidän perheilleen
- päiväkoti lasten kasvu- ja oppimisympäristönä
- päiväkodin turvallisuusohjeistus
- päiväkodin henkilökunnan työtehtävät ja päivähoidon hallinto
- lastentarhanopettajan toteuttamien kasvatus- ja opetustilanteiden seuraaminen sekä ohjatussa harjoittelussa toiminnan suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi
- tutustuminen yksittäiseen lapseen ikäryhmänsä edustajana sekä yhteistyö työtiimissä olevien kanssa

Toteutustavat

Harjoittelu suoritetaan kahdessa osassa siten, että ensimmäinen osa on luonteeltaan varhaiskasvatukseen ja päivähoitoon orientoiva. Toinen osa (ohjausharjoittelu) muodostuu lapsiryhmän toiminnan kokonaisvaltaisesta ohjaamisesta.
Orientoiva harjoittelu: 27 t, josta kaksi tuntia OKL:n lehtorin antamaa ryhmäohjausta.
Ohjausharjoittelu: 160 t, josta OKL:n yleisdidaktikon pitämä johdantoluento 2 t ja ryhmäohjausta 2 t, OKL:n yleisdidaktikon antamaa yksilöohjausta päiväkodissa 2 t, lastentarhanopettajan antamaa ohjausta päiväkodissa 4 t/opiskelijapari, harjoituksia ja itsenäistä työskentelyä 19 t sekä harjoittelujakson päätyttyä OKL:n yleisdidaktikkojen pitämä seminaari 4 t. Harjoitteluun kytkeytyvät opintojaksot VK1, VK6 ja PO6. Lisäksi taito- ja taideaineiden opetukseen sisältyy oppimistehtäviä, jotka suoritetaan harjoittelun yhteydessä.
Harjoittelu suoritetaan pääsääntöisesti pariharjoitteluna.
Harjoittelu suoritetaan 4 viikon aikana, jolloin opiskelijan tuntimäärä päiväkodissa noudattelee ohjaavan opettajan (päiväkodissa) työaikaa. Harjoittelun tuntimäärään sisältyy myös opiskelijan itsenäistä työskentelyä, koska lto:n työaikaan päiväkodissa kuuluu suunnitteluaika.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Työharjoittelu
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Ohjattu harjoittelu

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Harjoittelu (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma