Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL0702 AO2 Perusharjoittelu 2 5 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopistonlehtori Riitta Korhonen
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Yleiskuvaus

Lastentarhanopettaja pedagogisena asiantuntijana

Osaamistavoitteet

Opiskelija on jatkanut tutkivaksi opettajaksi kehittymistään alle kouluikäisten lasten kasvatuksen ja oppimisen ohjaamisessa siten, että opiskelija on sisäistänyt muissa opinnoissa saamansa teoreettiset tiedot osaksi ammattityötään sekä on omaksunut lasten hoidossa, kasvatuksessa ja opetuksessa tarvittavat tiedot ja valmiudet erilaisissa lapsiryhmissä myös turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen.

Sisältö

- lapsiryhmän toiminnasta vastaaminen
- lapsen hyvinvoinnista ja turvallisuudesta huolehtiminen
- lapsiryhmän aktiviteettien suunnittelu ja ohjaus
- moniammatillinen yhteistyö

Toteutustavat

Ohjattu harjoittelu 133 t, josta OKL:n yleisdidaktikon pitämä orientoiva luento 2 t ja ryhmäohjaus 2 t. OKL:n yleisdidaktikon antamaa yksilöohjausta päiväkodissa 2 t, ja lastentarhanopettajan antamaa ohjausta päiväkodissa 2 t, harjoituksia ja itsenäistä työskentelyä 13 t sekä harjoittelujakson päätyttyä OKL:n yleisdidaktikkojen pitämä seminaari 4 t.
Ohjattuun harjoitteluun kytkeytyy opintojakso VK2. Lisäksi taito- ja taideaineiden opetukseen liittyy oppimistehtäviä, jotka suoritetaan harjoittelun yhteydessä. Harjoitteluun sisältyy lisäksi aikuiskoulutukseen liittyviä tehtäviä, jotka suuntautuvat työyhteisöissä tapahtuvaan koulutukseen.
Harjoittelu suoritetaan 4 viikon aikana, jolloin opiskelijan tuntimäärä päiväkodissa noudattelee ohjaavan opettajan (päiväkodissa) työaikaa. Harjoittelun tuntimäärään sisältyy myös opiskelijan itsenäistä työskentelyä, koska lto:n työaikaan päiväkodissa kuuluu suunnitteluaika.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Työharjoittelu
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Ohjattu harjoittelu

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Harjoittelu (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma