Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASA3276 mPEDA a1. Aineenopettajuuteen kehittyminen 6 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, aineenopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: yliopisto-opettaja Jenni Alisaari

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää oppimisprosessin merkityksen ja opettamansa oppiaineen opettamisen vaatimukset. Opiskelija tuntee perus- ja lukiokoulutuksen valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteet sekä oppiaineensa ainekohtaiset erityispiirteet ja osaa suunnitella opetustaan tavoitteellisesti ja kieli- ja kulttuuritietoisesti. Opiskelija osaa käyttää erilaisia opetusmenetelmiä ja toimia erilaisissa oppimisympäristöissä sekä eriyttää opetustaan. Opiskelija ymmärtää, että oppilaan osaamisen arvioinnin tulee olla jatkuvaa, monipuolista, joustavaa ja kannustavaa

Sisältö

- kieli- ja kulttuuritietoinen opetus
- oppimisprosessin ainekohtainen tarkastelu
- opetussuunnitelmat ja opetuksen tavoitteellinen suunnittelu
- erilaiset oppimisympäristöt, oppimateriaalit, tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen opetuksessa
- oppimateriaalin arvioiva tarkastelu
- oppiaineelle ominaiset työtavat ja opetusmenetelmät, monilukutaito, opetuksen eriyttäminen
- arviointi osana oppimisprosessia, oppimisen arvioinnin suunnittelu, arviointimenetelmät

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Ryhmäopetus 50 t 0 t
Itsenäinen työskentely 100 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Essee
 • suomeksi
Projekti / käytännön työ
 • suomeksi

Opintosuoritukseen kuuluu opetuksen seuranta ja havainnoista keskustelu opiskeluryhmässä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Esseessä käytetään opettajan kanssa sovittavaa oheiskirjallisuutta, kuten ajankohtaisia kotimaisia ja kansainvälisiä artikkeleita tai seuraavia teoksia:

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus

 1. Suni, M. 2008. Toista kieltä vuorovaikutuksessa. Kielellisten resurssien jakaminen toisen kielen omaksumisen alkuvaiheessa. Jyväskylän yliopisto. (soveltuvin osin) Verkkojulkaisu: https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/18556
 2. Nissilä, L., Martin, M., Vaarala, H. & Kuukka, I. 2006. Saako olla suomea? Opas suomi toisena kielenä -opetukseen. Opetushallitus. (192 s.)
 3. Ahvenjärvi, K. & Kirstinä, L. 2013. Kirjallisuuden opetuksen käsikirja. Tietolipas 239. Helsinki: SKS. (soveltuvin osin)
 4. Vaarala, H., Reiman, N., Jalkanen, J. & Nissilä, L. 2015. Tilanne päällä! Näkökulmia S2-opetukseen. Opetushallitus.

Uskonto

 1. Kallioniemi, A. & Luodeslampi, J. (toim.) 2005. Uskonnonopetus uudella vuosituhannella. Helsinki: Kirjapaja. (soveltuvin osin)
 2. Pyysiäinen, M. & Seppälä, J. 1998. Uskonnonopetuksen käsikirja. Porvoo: WSOY. (soveltuvin osin)
 3. Ubani, M. 2013. Peruskoulun uskonnonopetus. Jyväskylä: PS-Kustannus. (soveltuvin osin)
 4. Kallioniemi, A. & Salmenkivi, E. (toim.) 2007. Katsomusaineiden kehittämishaasteita. Helsingin yliopisto. (soveltuvin osin) Verkkojulkaisu: http://www.helsinki.fi/vokke/english/katsomus.pdf

Historia ja yhteiskuntaoppi

 1. Kupari, P. & Siisiäinen, M. (toim.) 2012. Kodista ja kiinnostuksesta se lähtee. Suomalaisnuorten kansalaispätevyys ja yhteiskunnalliset asenteet. Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos.
 2. Rantala, J. & Ahonen, S. 2015. Ajan merkit. Historian käyttö ja opetus. Helsinki: Gaudeamus.

Vieraat kielet

 1. Pietillä, P. & Lintunen, P. (toim.) 2014. Kuinka kieltä opitaan. Helsinki: Gaudeamus.
 2. Hildén, R. & Salo, O.-P. (toim.) 2011. Kielikasvatus tänään ja huomenna - opetussuunnitelmat, opettajankoulutus ja kielenopettajan arki. Helsinki: WSOYpro. (soveltuvin osin)

Matemaattiset aineet

 1. Krzywacki, H., Juuti, K., & Lampiselkä, J. (toim.) 2012. Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen ajankohtaista tutkimusta. Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja. Ainedidaktisia tutkimuksia 2. Helsinki: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura, s. 13−44, 81−144 ja 169−212. Verkkojulkaisu: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/37755
 2. Juuti, K. (toim.) 2016 Ympäristöoppia opettamaan Jyväskylä: PS-kustannus, s. 17–55. (soveltuvin osin)

Muut aihepiirit sovitaan erikseen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Aineopinnot, MMO (Kasvatustiede, aineenopett., OKL Turku)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma