Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
AION1012 mPEDA a4.2 Ohjattu harjoittelu II 8 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, aineenopett., Turun normaalikoulu
Vastuuhenkilö
TNK: Perusasteen rehtori. Harjoittelun ohjauksesta vastaavat normaalikoulujen lehtorit.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Ohjattu harjoittelu II:een osallistumisen edellytyksenä on Ohjattu harjoittelu I:n hyväksytty suorittaminen.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa koulun yhteisönä ja oppimisympäristönä, tunnistaa ja hyväksyy kulttuurista moninaisuutta, erilaisuutta ja erilaisia oppijoita. Opiskelija kasvaa tietoiseksi oman työnsä merkityksestä ja sen kehittämisestä, eettisesti kestäviin ratkaisuihin pyrkiväksi ja kriittisesti ajattelevaksi opettajaksi. Opiskelija syventää ammatillista osaamistaan ja suuntautuu jatkuvaan oman työnsä kehittämiseen.

Sisältö

- ainekohtaisen osaamisen ja erilaisten tehokkaiden, oppimista tukevien työtapojen soveltaminen opettamisessa
- opetuksessa tarvittavien kielellisten valmiuksien syventäminen
- oppiaineiden väliseen integraation ja monimuoto-opetuksen menetelmiin tutustuminen ja niiden soveltaminen opetuksessa
- monilukutaito ja kielitietoinen opetus oman oppiaineen näkökulmasta
- digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen omassa opetuksessa
- oppimisprosessiin vaikuttavien tekijöiden, mm. motivaation ja kielen tiedostaminen ja hyödyntäminen opetuksessa
- erilaisten oppimisprosessien tukeminen
- toisella kielellä opiskelevan oppilaan tukeminen opetuksessa
- S2-oppijan tukeminen aktiivisessa yhteistyössä S2-opettajan kanssa
- koululain ja säädösten soveltaminen erilaisen oppijan tarpeisiin ja tukitoimiin
- ryhmänhallinnan keinojen syventäminen ja ammatillisen, opettajan ja oppilaan välisen vuorovaikutuksen vahvistaminen
- oppilasarviointiin ja sen menetelmiin sekä päättökokeisiin ja sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin tutustuminen ja arviointiin osallistuminen
- perehtyminen ammatilliseen ja moniammatilliseen yhteistyöhön sekä kodin ja koulun väliseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön
- oman työn arvioiminen ja itsearviointitaitojen syventäminen
- perehtyminen koulun tehtävään ja oppijan ja opettajan osallisuuteen yhteiskunnassa
- tutustuminen luokanopettajakoulutuksen harjoitteluun, muihin oppilaitoksiin sekä koulun ja sen sidosryhmien yhteistyöhön
- perehtyminen täydennyskoulutukseen ja oman ammatillisen kehittymisen merkitykseen

Toteutustavat

- harjoitteluseminaari II: oman, rakentuvan opettajuuden reflektiivinen tarkastelu, oman käyttöteorian ja tulevan kehityssuunnan hahmottaminen sekä aktiivinen osallistuminen harjoitteluseminaariin 6 t
- ohjattuja oppitunteja itsenäisesti 12-22 t*
- opetukseen osallistumista, oppituntien seurantaa, palautekeskusteluihin osallistumista, palauteraportteja ja apuopettajana toimimista 16-27 t*
- kouluharjoittelua 30 t**
- yksittäis- ja ryhmäohjausta 32 t
- ohjattu perehtyminen moniammatilliseen yhteistyöhön, oppilas- ja opiskelijahuoltoon sekä kodin ja koulun yhteistyöhön 7-12 t*
- omatoimista ja ohjattua työskentelyä ja opetuksen suunnittelua 100-110 t

Suoritettava tuntimäärä on yhteensä 213 t/8 op tai Opetushallituksen rinnastuspäätöksessä suoritettavaksi ilmoitettu määrä.

*Vaadittavat tuntimäärät täsmäytetään opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS), opiskelijan aikaisempien opintoihin ja tavoitteena olevaan opettajantutkintoon sopiviksi.
**Osan kouluharjoittelusta voi tehdä opiskelijan omassa opetustyössä.

Mikäli opiskelijalla on OPH:n rinnastuspäätöksessään vaatimus 15 op laajemmasta harjoittelusta, merkitään hänen henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaansa tarvittavat laajennukset siten, että rinnastuspäätöksen vaatimus täyttyy. Laajennettuja suorituksia voidaan sijoittaa sekä I- että II-harjoittelun sisältöihin.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Täydennettävä: Selkeästi havaittavat puutteet mm. 1)vastuun kantamisessa, 2) opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa, 3) aineenhallinnassa. Hylätty: Opiskelija ei ole kehotuksesta huolimatta täydentänyt suorituksiaan sovittuun määräaikaan mennessä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Aineopinnot, MMO (Kasvatustiede, aineenopett., OKL Turku)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma