Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASA3279 mPEDA a5 Aineenopetuksen kehittäminen ja tutkimus 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, aineenopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: yliopisto-opettaja Jenni Alisaari

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee opettamiensa aineiden didaktisen tutkimuksen kohteita ja menetelmiä. Opiskelija oppii arvioimaan tutkimustulosten luotettavuutta, merkitystä ja soveltuvuutta käytäntöön. Opiskelija tuntee tutkielmanteon päävaiheet tutkimuskysymyksen muotoilusta ja aineistonkeruusta valmiin tutkielman raportointiin. Opiskelija oppii havainnoimaan ja analysoimaan oppimistilanteita teoriatietoa peilaten.

Sisältö

- yleiskuva opetettavien aineiden didaktisesta tutkimuksesta
- tutkimusartikkelien lukeminen
- tutkielman tekemisen vaiheet ja muodolliset vaatimukset
- erilaiset tutkimusaineistot ja tutkimusaineiston hankintatavat
- tutkimussuunnitelman laadinnan ohjeistus
- oppimistilanteen havainnointi ja raportointi

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Ryhmäopetus 8 t 0 t
Itsenäinen työskentely 60 t 0 t

Itsenäinen työskentely sisältää luokkatyöskentelyn seuraamista ja havainnointia.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Oppimistilanteen seuraaminen ja raportti Projekti / käytännön työ
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Opetus toteutetaan kontakti- ja verkko-opetuksena.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Raportissa käytetään oheismateriaalina ajankohtaisia kotimaisia ja ulkomaisia tutkimusartikkeleja.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Aineopinnot, MMO (Kasvatustiede, aineenopett., OKL Turku)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma