Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASA3268 PO3/Ka2/PEDA p3/aPEDA p2/ePEDA 1 Kasvatuspsykologia 4 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, aineenopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: lv. 2016-2017 professori Erno Lehtinen, lv. 2017-2018 apulaisprofessori Niina Junttila

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää ihmisen kehityksen ja oppimisen ydinperiaatteet ja käsitteet. Opiskelija omaksuu kokonaisvaltaisen ja vuorovaikutuksellisen näkemyksen ihmisen kehityksestä, oppimisesta ja kasvatuksesta elämänkaaren aikana.

Sisältö

- kehityksen ja oppimisen vuorovaikutuksellinen ja dynaaminen luonne
- kehityksen ja oppimisen biologiset, psykologiset, sosiaaliset ja kulttuuriset säätelytekijät
- kehitysekologinen näkökulma kasvuympäristöihin ja kasvatukseen
- kehityskulut ja -vaiheet elämänkaaren aikana

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 22 t 0 t
Itsenäinen työskentely 85 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjallinen tentti sisältää luennot ja tentittävän kirjallisuuden.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Suositeltu ajankohta lv. 2016-2017 1. vuoden syksy.
Suositeltu ajankohta lv. 2017-2018 1. vuoden kevät (varadekaanin päätös 7.4.2017)

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus:

  1. Lv. 2016-2017: Lehtinen, E., Kuusinen, J. & Vauras, M. 2007 (uudistettu painos). Kasvatuspsykologia. Helsinki: WSOY. Lv. 2017-2018: Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M-K. 2016. Kasvatuspsykologia. 3. uudistettu painos, PS-kustannus.
  2. Nurmi, J.-E., Ahonen, Y., Lyytinen, H. ym. 2014. Ihmisen psykologinen kehitys. Jyväskylä: PS-kustannus.
  3. Muu opintojaksolla ilmoitettava mahdollinen materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden laitos
KTL_8759 Kasvatustieteen perusopinnot (Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos)
Opettajankoulutuslaitos
Kasvatustieteen perusopinnot (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
Opettajankoulutuslaitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma