Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
AION1018 ePEDA 11 Ohjattu harjoittelu II 5 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, aineenopett., Turun normaalikoulu
Vastuuhenkilö
TNK: johtava rehtori/kouluasterehtorit; OKL Turku: yliopistonlehtori Tiina Annevirta
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa käsityksen koulusta yhteisönä ja oppimisympäristönä, jossa kannetaan yhdessä vastuuta oppilaiden oppimisen tukemisesta. Opiskelija oppii ymmärtämään opettajaksi kasvuaan, jonka päämääränä on oman työnsä merkityksestä ja sen kehittämisestä tietoinen, tiedostava ja kriittisesti ajatteleva opettaja, joka pyrkii eettisesti kestäviin ratkaisuihin.

Sisältö

- erilaisiin oppimisen ympäristöihin tutustuminen
- oppiaineiden väliseen sekä ylä- ja alakoulun integraatioon tutustuminen
- yleisen ja tehostetun tuen mahdollisuuksiin tutustuminen
- S2-opettajan ja aineopettajan yhteistyöhön tutustuminen
- opettajan työn edellyttämien ihmissuhde- ja kommunikaatiotaitojen vahvistaminen
- opettajan työn yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tiedostaminen
- täydennyskoulutuksen ja työn kehittämisen tärkeyden tiedostaminen sekä oman työn arviointiin ja arviointimenetelmiin perehtyminen
- tutustuminen koulun ja sen sidosryhmien yhteistyöhön

Harjoitteluun sisältyy asiantuntijaluentoja, aine- ja teemaryhmäkohtaisia harjoituksia, opetuksen vastuullista suunnittelua, opetustuokioita tai opetettavia tunteja joko ryhmänä tai yksin, opetuksen aktiivista seuraamista, apuopettajana toimimista, koulutyöhön liittyviä muita tehtäviä, pienryhmätyöskentelyä sekä ryhmä- ja yksittäisohjausta. Opiskelija hyödyntää opetuksessaan erilaisia digitaalisia materiaaleja

Ohjatun harjoittelun päätteeksi opiskelija
- osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa pedagogisesti järkevällä tavalla
- osaa toimia monikulttuurisessa/kielitietoisessa kouluympäristössä
- tiedostaa oman kasvatus- ja opetustyylinsä
- ymmärtää jatkuvan ammatillisen kehittämisen tärkeyden opettajan työssä
- ymmärtää opettajan työn moninaisuuden ja yhteistyön tärkeyden

Toteutustavat

- asiantuntijaluentoja 6 t
- ohjattua opetukseen osallistumista 30 t, josta oppituntien seurantaa 15-22 t ja opiskelijan pitämiä oppitunteja 8-15 t
- ohjausta 24 t
- kouluharjoittelua 20 t
- pienryhmätyöskentelyä 3 t
- opetuksen itsenäistä suunnittelua 50 t
yht. 133 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Luennoilla on läsnäolovelvollisuus. Opiskelijan pitämien harjoitustuntien määrä (8-15) vaihtelee aineryhmien resurssien ja opiskelijan aikaisemman työkokemuksen mukaan. Kouluharjoittelu on tutustumista ja osallistumista opettajan muuhun työhön, kuten luokan- ja ryhmänohjaajan tuokioihin, opettajankokouksiin, työryhmien kokouksiin, tai tukiopetuksen antoon ja muuhun kullekin oppiaineelle tyypilliseen toimintaan. Tarkempia tietoja kouluharjoittelun suorittamisesta annetaan ainekohtaisissa ohjauksissa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Hyväksytty: Opiskelija on osoittanut hallitsevansa harjoittelun keskeiset sisällöt ja suorittanut jaksossa vaadittavat tehtävät hyväksytysti. Suorituksen hyväksyy ohjaava opettaja. Täydennyksestä sovitaan ohjaavan opettajan kanssa.

Suositellut suoritusajankohdat

Kevätlukukausi

Lisätietoja

Ks. harjoittelun kuvaus myös Harjoitteluoppaasta
(https://wiki.utu.fi/display/Opetusharjoitteluopas/Opetusharjoitteluopas). Opiskelija saa halutessaan harjoittelun päätyttyä normaalikoululta henkilökohtaisen kuvauksen harjoittelun sisällöistä ja painotuksista. Kuvauksessa mainitaan myös mahdolliset harjoittelun erityisalueet. Opiskelija vastaa kevätlukukauden lopussa sekä koulun omaan että valtakunnalliseen harjoittelua koskevaan palautekyselyyn koulun kotisivuilla.

Kevätlukukaudella 2018 harjoittelu yhdistetään ePEDA 12 Ohjattu harjoittelu III (3 op) kanssa, jolloin opiskelija toteuttaa molemmat harjoittelut kokonaan joko ala- tai yläkoulun puolella.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma