Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
AION1019 ePEDA 12 Ohjattu harjoittelu III 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, aineenopett., Turun normaalikoulu
Vastuuhenkilö
TNK: vararehtori Satu Kekki ja lehtori Ritva Aarras-Saari (yhteyshenkilö); OKL Turku: yliopistonlehtori Tiina Annevirta
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelijan näkemys omasta kasvatusnäkemyksestään ja ammatillisesta osaamisestaan vahvistuu. Opiskelija ymmärtää kasvatuksen ja koulutuksen laaja-alaisuuden merkityksen yhteiskunnassa ja syventää tietämystään mm. oppilaan osallisuudesta sekä kieli- ja kulttuuritaustan merkityksestä. Opiskelija osaa toteuttaa kolmiportaisen tuen mallia oppilaan oppimisen ohjaamisessa vaihtelevissa oppimisympäristöissä huomioiden oppilaiden tasa-arvoisuuden. Opiskelijan pedagoginen ajattelu ja reflektointitaidot syventyvät.

Sisältö

- oman kulttuuri-, kasvatus- ja oppimisnäkemyksen syventäminen
- opetus- ja kasvatusvastuun itsenäinen kantaminen, oppilaan osallistaminen ja tasa-arvo
- yleisen, tehostetun ja mahdollisen erityisen tuen toteuttaminen
- opetus- ja kasvatusvastuun jakaminen yhdessä luokanopettajaharjoittelijan kanssa

Toteutustavat

- infoluento 4 t
- opetettavat tunnit 10 t
- opetuksen seuranta omassa harjoitteluluokassa 6 t
- opetuksen itsenäinen seuranta muissa luokissa 6 t
- tuntien suunnittelua yksin ja yhteistyössä luokanopettajaharjoittelijoiden kanssa 30 t
- koulutyö 6 t
- harjoitteluraportti ja reflektointi 10 t
- ryhmäohjaus TNK:n lehtorit 4 t
- ryhmäohjaus OKL:n didaktiikan lehtorit 4 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen + ohjattu harjoittelu + harjoitustyö(t). Aktiivinen osallistuminen luennoille ja seminaareihin, oppituntien seurantaan, suunnitteluun ja pitoon sekä palautekeskusteluihin (vertaispalaute). Opiskelija laatii harjoitteluraportin ja osallistuu raportointiseminaariin. Harjoitteluun ilmoittautuminen edellyttää opiskelijalta sitoutumista harjoittelun suorittamiseen annetussa aikataulussa. Luennoilla on läsnäolovelvollisuus.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

Kevätlukukausi

Lisätietoja

Ks. harjoittelun kuvaus myös Harjoitteluoppaasta (https://wiki.utu.fi/display/Opetusharjoitteluopas/Opetusharjoitteluopas).

Kevätlukukaudella 2018 harjoittelu yhdistetään ePEDA 11 Ohjattu harjoittelu II (5 op) kanssa, jolloin opiskelija toteuttaa molemmat harjoittelut kokonaan joko ala- tai yläkoulun puolella.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma