Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KTL_0004 Kc2./ePEDA 4 Kasvatusfilosofia 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos
Vastuuhenkilö
KTL: yliopistonlehtori Rauno Huttunen

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää käsityksiään kasvatuksen ja koulutuksen filosofisista ja eettisistä perusteista sekä erilaisten filosofisten perussuuntauksien ja ihmiskäsitysten lähtökohdista ja tulkintaperspektiiveistä. Opintojakson pohjalta opiskelija kykenee hahmottamaan laaja-alaisesti ja kriittisesti kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallisten linjausten ja käytäntöjen taustalla olevia filosofisia lähtökohtia. Tavoitteena on, että opiskelija tunnistaa perustavat filosofiset maailmankatsomukselliset valinnat ja niiden kasvatukselliset seuraukset.

Sisältö

- kasvatusfilosofian tehtävät ja tutkimuksen perusperiaatteet
- indoktrinaatio ja dialogi kasvatuksessa
- keskeisimmät kasvatusfilosofit ja kasvatusfilosofiat
- kasvatuksen arvot ja ihmiskäsitykset

Toteutustavat

Luento-opetus 8 t ja seminaari 12 t TAI itsenäinen työskentely ja esseen kirjoittaminen joko oheismateriaalin perusteella tai erikseen vastuuhenkilön kanssa sovittavan kirjallisuuden perusteella. Itsenäisellä työskentelyllä suoritettavan esseen laajuus on noin 14-20 sivua.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
 • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi

Seminaari ja luentopäiväkirja TAI 14-20 sivun laajuinen essee.

Opintojakson neljä luentokertaa alustaa ja johdattaa opiskelijoita opintojakson aiheeseen. Seminaareissa opiskelijat tekevät kahden hengen ryhmissä esseen, jostain kasvatusfilosofian teemasta tai klassikosta. Esitelmän voi tehdä esimerkiksi yhdestä klassisesta tai modernista kasvatusfilosofian ajattelijasta. Kyseeseen voi tulla myös kasvatusfilosofinen suuntaus (postmoderni kasvatusfilosofia, pragmatistinen kasvatusfilosofia, feministinen kasvatusfilosofia ym.) tai vaikka kasvatusfilosofisesti mielenkiintoinen tieteellinen kiista (Gilligan-Kohlberg -kiista, realismi-konstruktionismi -kiista ym.). Kunkin ryhmän aihepiiri sovitaan ensimmäisessä seminaari-istunnossa. Esitykset puretaan seminaareissa, joissa pääpaino on aktiivisessa dialogissa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

1. Balke, N., Smeyers, P., Smith, R. & Standish, P. (toim.) 2003. The Blackwell Guide to the Philosophy of Education. London: Blackwell.

TAI

Matusov, E. 2009. Journey into dialogic pedagogy. Hauppauge, NY: Nova Science Publishers (Elektroninen kirja: ebrary).

TAI

Dallmayr, F. R. 2007. In search of the good life: a pedagogy for troubled times. Lexington: University Press of Kentucky (Elektroninen kirja: ebrary).

JA

2. Puolimatka, T. 1996 (tai uudempi painos). Kasvatus ja filosofia 2. uud. painos. Helsinki: Kirjayhtymä.  TAI

Winch, C. 1998. Philosophy of human learning. London: Routledge (Elektroninen kirja: ebrary).

TAI

Fairfileld, P. (toim.) Education, dialogue and hermeneutics 2011. London: Continuum International Pub

(Elektroninen kirja: ebrary).

JA

3. Briton, D. 1996. Modern practice of adult education: a postmodern critique. Albany: State University of New York Press (Elektroninen kirja: ebrary).

TAI

Tubbs, N. 2005. Philosophy’s Higher Education. Dordrecht: Springer (Elektroninen kirja: Springe).

TAI

Keeney, P. 2007. Liberalism, communitarianism and education: reclaiming liberal education. Burlington, VT: Ashgate Pub (Elektroninen kirja: ebrary).

TAI

White, J. 1997. Education and the end of work: a new philosophy of work and learning (Elektroninen kirja: ebrary).

Lisätietoja

Mikäli opiskelija on suorittanut opintojakson aikuiskasvatustieteen aineopinnoissa (Ac2), tulee hänen suorittaa opintojakso Kc2 esseenä joko oheismateriaalin perusteella tai erikseen vastuuhenkilön kanssa sovittavan kirjallisuuden perusteella. Esseen laajuus on noin 14-20 sivua.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden laitos
KTL_3105 Kasvatustieteen aineopinnot (Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos)
Opettajankoulutuslaitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos