Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KTL_8649 Kc3/ePEDA 5 Kasvatuksen psykologia 4 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos
Vastuuhenkilö
KTL: yliopistonlehtori Tiina Tuijula

Osaamistavoitteet

Opiskelija on perehtynyt oppimisen ja opetuksen psykologiaan ja kasvatuksen sosiaalipsykologiaan.
Opiskelija tuntee oivaltavan oppimisen keskeiset periaatteet sekä ymmärtää motivaation ja kiinnostuksen merkityksen oppimisessa

Sisältö

- ihmisen oppimisen henkilökohtaiset, sosiaalisesti hajautetut ja yhteisölliset ulottuvuudet
- henkilökohtaisen kasvun ja kehityksen prosessit, erityisesti lapsuudessa ja nuoruudessa
- emootioiden ja motivaation rooli oppimisessa
- itsesäätelyn ja oppimisorientaatioiden merkitys oppimisessa
- luovuus ja oivaltaminen oppimisessa

Toteutustavat

Pääaineopiskelijat:
Luento-opetus 18 t sekä ryhmäopetus 8 t, johon liittyy itsenäistä ja yhteistoiminnallista työskentelyä

Sivuaineopiskelijat:
Luento-opetus 18 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi

Pääaineopiskelijoiden ryhmäopetuksessa on läsnäolovelvollisuus.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Pääaineopiskelijat tenttivät kirjallisen tentin (luennot) yhteydessä teokset:

1. Lonka, K. 2015. Oivaltava oppiminen. Helsinki: Otava.

2. Joukko opetuksen alussa ilmoitettuja tutkimusartikkeleita.

Sivuaineopiskelijat tenttivät kirjallisen tentin (luennot) yhteydessä teokset:

1. Lonka, K. 2015. Oivaltava oppiminen. Helsinki: Otava.

2. Joukko opetuksen alussa ilmoitettuja tutkimusartikkeleita.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden laitos
KTL_3105 Kasvatustieteen aineopinnot (Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos)
Opettajankoulutuslaitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos